Polski ład - zmiany w amortyzacji budynków

Ewelina Czechowicz

Przepisy Polskiego Ładu aktualnie procedowane są w Senacie. Nowe regulacje zakładają m.in. zmiany w amortyzacji budynków. Co się zmieni i jak to wpłynie na rozliczenia podatkowe?

Odpisy amortyzacyjne to forma rozliczania w czasie poniesionych wydatków poprzez ich kwalifikację do kosztów uzyskania przychodów. Dzięki odpisom amortyzacyjnym dochodzi do pomniejszenia dochodu do opodatkowania. Zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych od różnego rodzaju środków trwałych zostały określone w obu ustawach o podatkach dochodowych. Tym samym w zależności od rodzaju środka trwałego zależy wysokość odpisów amortyzacyjnych. W projekcie Polskiego ładu znalazły się regulacje które mają zmienić zasady dotyczące odpisów amortyzacyjnych budynków.

Zakaz amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych uderzy także w prowadzących firmę we własnym domu - PIT.pl

Polski ład zmiana w amortyzacji budynków

Źródło: shutterstock

Jak jest teraz?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami:

Amortyzacji nie podlegają:

"budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy, jeżeli podatnik nie podejmie decyzji o ich amortyzowaniu"

Amortyzacja w Polskim ładzie

Jeżeli zmiany w ramach Polskiego ładu zostaną przyjęte art.22 c zmieni treść i będzie brzmiał następująco:

Amortyzacji nie podlegają:

"budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami, lokale mieszkalne stanowiące odrębną nieruchomość, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, służące prowadzonej działalności gospodarczej lub wydzierżawiane albo wynajmowane na podstawie umowy"

Przepisy przejściowe w zakresie amortyzacji budynków

W projektowanych regulacjach znajdują się przepisy przejściowe, które zakładają, że

Podatnicy osiągający w 2022 r. przychody ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy zmienianej w art. 1, mogą stosować zasady opodatkowania tych przychodów obowiązujące na dzień 31 grudnia 2021 r., z zastrzeżeniem ust. 2. Jak wynika z treści cytowanego artykułu, podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych mogą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2022 r., zaliczać do kosztów uzyskania przychodów odpisy amortyzacyjne od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych będących odpowiednio budynkami mieszkalnymi, lokalami mieszkalnymi stanowiącymi odrębną nieruchomość, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego lub prawem do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nabytych lub wytworzonych przed dniem 1 stycznia 2022 r.

Polski Ład. Zmiany w najmie prywatnym i amortyzacji dopiero od 2023 roku - PIT.pl

Formy opodatkowaniaPolski Ład