Polski Ład z nową ulga dla rodzin 4+. Warunki, które pozwolą na skorzystanie z preferencji

Ewelina Czechowicz

Trwają prace legislacyjne nad Polskim ładem, który został przyjęty na posiedzeniu Sejmu 1 października 2021 r. W uchwalonych przez Sejm przepisach znalazła się nowa ulga dla rodzin. Skorzystać na preferencji mają rodziny z przynajmniej 4 dzieci. Nowe przepisy są adresowane do rodziców (w tym zastępczych i opiekunów prawnych), którzy wychowują co najmniej 4 dzieci. Ze zwolnienia mają mieć możliwość skorzystania wszyscy podatnicy, niezależnie od tego czy są pracownikami, przedsiębiorcami, wychowują dzieci razem, czy są samotnymi rodzicami, trzeba jednak spełnić określone warunki.

» Rodziny wielodzietne będą zwolnione z PIT. Nowa poprawka do Polskiego Ładu

Ulga dla rodzin 4+

Zmiana w zakresie opodatkowania dużych rodzin ma wejść w życie od 1 stycznia 2022 r, tak więc nowe przepisy  będą miały zastosowanie do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 r. i podatnicy będą mogli skorzystać z ulgi w 2023 r. rozliczając swoje zeznanie.

Na podstawie art. 1 pkt 13 ustawa z dnia 1 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tekst ustawy przekazany do Senatu), w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dodaje się pkt 153, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są przychody podatnika do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł, osiągnięte:

 1. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy,
 2. z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, tj. umów zlecenia z tytułu których przychody uznawane są za przychody z działalności wykonywanej osobiście, a więc są to przychody uzyskiwane wyłącznie od:
 • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,
 • osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
 • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora - jeżeli podatnik wykonuje te usługi
 • wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
 • przedsiębiorstwa w spadku
 • z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów uzyskanych na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze.

3. z pozarolniczej działalności gospodarczej, do których mają  zastosowanie zasady opodatkowania określone w art. 27  (opodatkowanie według skali podatkowej), art. 30c  (opodatkowanie tzw. podatkiem liniowym, w wysokości 19%)  albo art. 30ca (opodatkowanie stawką 5%, ulga IP BOX) albo  ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym w zakresie  ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci, o których mowa w art. 27ea ust. 1 pkt 2 ustawy, wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci - wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej.

Ulga 4+ w Polskim ładzie, warunki

Źródło:shutterstock

Pojęcie dziecka dla potrzeb rozliczenia ulgi 4+

Zgodnie z art. 27ea ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pod pojęciem dzieci należy rozumieć  dzieci:

 1. małoletnie,
 2. pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 3. pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te:
 • nie stosowały przepisów art. 30c (opodatkowanie podatkiem liniowym) lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a tej ustawy (opodatkowanie ryczałtem tzw. najmu prywatnego, tj. najmu poza działalnością gospodarczą), w zakresie osiągniętych roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztu uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń lub odliczeń,
 • nie podlegały opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
 • nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według skali podatkowej) lub art. 30b (19% podatkiem od dochodów z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych) lub przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 i 152 (dot. upadłości konsumenckiej i ulgi na powrót), w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Ulga 4+ z korzyścią dla rodzin opodatkowanych na zasadach ogólnych

Jeśli powyższe przepisy wejdą w życie rodzic co najmniej czwórki dzieci, który zarabia do 85 528 zł, nie będzie płacić PIT. Rodzice opodatkowani na zasadach ogólnych skorzystają dodatkowo z podwyższonej kwoty wolnej, która ma wynosić od stycznia 2022 r. 30 tys. zł. Stąd Ci rodzice będą wolni od PIT przy zarobkach do 115 528 zł. Dla małżonków, którzy rozliczają się wspólnie, kwota bez PIT będzie wynosić 231 056 zł.

Ulga na dzieciPolski Ład