Polski Ład: Podatnik bezgotówkowy: kto i kiedy otrzyma zwrot VAT w 15 dni?

Ewelina Czechowicz

Polski Ład przygotowany przez rząd zawiera rozwiązania, które mają zachęcić podatników do korzystania z obrotu bezgotówkowego. Nowe regulacje będą wspierać korzystanie z terminali płatniczych, zapewnią ulgę na terminal oraz 15-dniowy zwrot VAT. Kto skorzysta z nowych przepisów, jeśli wejdą w życie?

Projektowane przepisy aktualnie procedowane przez Sejm, zawarte są w ustawach o podatkach dochodowych, jak i przepisach o VAT.

Podatnik bezgotówkowy - czyli kto?

Podatnikiem Bezgotówkowym zgodnie z założeniami projektu, będą mogli zostać przedsiębiorcy, którzy spełnią określone warunki: 

 • 80% klientów mają stanowić konsumenci,
 • co najmniej 25% obrotu ma to być sprzedaż detaliczna,
 • co najmniej 65% sprzedaży musi odbywać się bezgotówkowo.

Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, status podatnika bezgotówkowego samodzielnie zweryfikuje KAS zestawiając informacje z kas online z plikami JPK_V7.

Polski ład: Podatnik bezgotówkowy

Źródło: shutterstock

Ulga na terminal 

Jak wyjaśnia resort finansów Polski ład przewiduje,wprowadzenie ulgi dla podatników, którzy ponieśli wydatki związane z nabyciem terminala płatniczego oraz uiszczaniem opłat wynikających z obsługi transakcji przy jego użyciu. W grę wchodzi zatem np. opłata interchange i opłata systemowa. Wydatki te będą podlegały odliczeniu od podstawy opodatkowania CIT lub PIT w ramach ustawowych limitów wynoszących odpowiednio 1.000 bądź 2.500 zł. 

Ulga na terminal będzie obejmowała:

 • opłatę interchange
 • opłatę akceptanta
 • opłatę systemową
 • opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu, dzierżaw lub innej umowy o podobnym charakterze 

Zwrot VAT w 15 dni 

Podatnik bezgotówkowy zgodnie z założeniami Polskiego ładu będzie mógł po spełnieniu określonym warunków otrzymać nadwyżkę podatku naliczonego w ciągu 15 dni, licząc od terminu przewidzianego na złożenie deklaracji.

Podstawowym wymogiem, którego spełnienie pozwoli na uzyskanie przyśpieszonego zwrotu VAT, będzie udowodnienie, że

w okresie ostatnich trzech miesięcy:

 • co najmniej 80% sprzedaży zostało zaewidencjonowane przy pomocy kas rejestrujących, umożliwiających połączenie i przesyłanie danych między kasą a Centralnym Repozytorium Kas (CRK) – kasy online i wirtualne;
 • co najmniej 80% (do końca 2023 roku – nie mniej niż 65%) sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących zostało opłacone z wykorzystaniem instrumentów płatniczych, w tym również przy użyciu usługi polecenia przelewu.

Ponadto, jak wyjaśnia resort finansów aby otrzymać przyśpieszony zwrot VAT, należy spełnić warunki dodatkowe:

 • przez poprzednie 12 miesięcy łączna wartość zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas sprzedaży, wraz z podatkiem, nie będzie mogła być niższa niż 50.000 zł za każdy okres rozliczeniowy;
 • kwota zwrotu VAT nie będzie mogła przekroczyć dwukrotności podatku wynikającego ze sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas w danym okresie rozliczeniowym;
 •  kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w bieżącej deklaracji, nie będzie mogła przekraczać 3.000 zł;
 •  podatnik, przez poprzednie 12 miesięcy, będzie musiał być zarejestrowany jako czynny płatnik VAT, składać deklaracje oraz prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących umożliwiających połączenie i przesyłanie danych do CRK;
 • podatnik przez 3 miesiące poprzedzające ubieganie się o przyspieszony zwrot VAT będzie musiał posiadać rachunek ujawniony na tzw. „białej liście”.

Nowe limity płatności gotówkowych

Zgodnie z założeniami omawianego projektu, zmianie ulec mają też  regulacje dotyczące górnych progów rozliczeń gotówkowych. W relacjach pomiędzy przedsiębiorcami (B2B) dokonywanie płatności bezgotówkowych będzie obowiązkowe już przy transakcjach przekraczających 8.000 zł. Aktualnie jest to wymagane przy  płatnościach przekraczających 15.000 zł. Co więcej obowiązek skorzystania z płatności bezgotówkowej – wykonanej za pomocą przelewu lub karty – będzie dotyczył również  transakcji między konsumentami i przedsiębiorcami. Według zapisów projektu sposób regulowania rachunku dotyczyć ma wszystkich transakcji B2C, których wartość przekroczy 20.000 zł.

Zwrot VATPodatek PITKasy fiskalnePolski Ład