Działalność gospodarcza

Podatek dochodowy w firmach małżonków

Często spotykanym zjawiskiem jak prowadzenie tzw. firm rodzinnych jest wykonywanie przez małżonków działalności w ramach odrębnych firm. Do czynników mających wpływ na rozliczenia dokonywane przez nich na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych należą m.in. stosunki majątkowe istniejące pomiędzy nimi ...

Podatek dochodowy w firmach małżonków

Które dokumenty podatkowe można zniszczyć 1 stycznia 2021 r.?

Dokumentację stanowiącą podstawę rozliczenia podatku można zasadniczo zniszczyć po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wiele czynników może jednak spowodować wydłużenie okresu archiwizacji ...

Które dokumenty podatkowe można zniszczyć 1 stycznia 2021 r.?

Grzywny za uchybienia skarbowe popełnione w 2021 r.

Wymiar grzywien za uchybienia podatkowe powiązany jest z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. Maksymalna grzywna za wykroczenie skarbowe popełnione w 2021 r. wyniesie 56.000 zł, a za przestępstwo skarbowe - prawie 27.000.000 zł ...

Grzywny za uchybienia skarbowe popełnione w 2021 r.

Swoboda gospodarcza - Działalność gospodarcza

Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U 2010, nr 220, poz. 1447) wprowadza możliwość podejmowania, wykonywania zawieszania i likwidacji działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wskazuje zadania organów w tym zakresie...

Działalność czy inne źródło - Działalność gospodarcza

W ramach podatku dochodowego od osób fizycznych nie uznaje się za prowadzenie działalności gospodarczej czynności, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki m.in. odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności ...

Działalność gospodarcza - definicje

Definicje działalności gospodarczej znajdują się w wielu ustawach, szczególnie w ustawach podatkowych. Nie zawsze mają takie samo znaczenie. Oto kilka z nich: