Pobierz e-pity 2022

ZFŚS - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2023

Iwona Maczalska 08.05.2018 15:00 (aktualizacja: )

Kwoty obowiązujące w roku 2022 i 2023 roku

Obecnie wysokość odpisu na ZFŚS ustala się w oparciu o kwotę przeciętnego wynagrodzenia z drugiego półrocza 2019 roku. Kwotą bazową do obliczeń odpisów jest więc 4.434,58 zł. W 2023 roku kwota bazowa została zamrożona i nie uległa zmianie. Oznacza to, że odpisy na ZFŚS w 2023 roku wyniosą tyle samo, co w roku 2022.

Odpis na ZFŚS (obligatoryjny)
1662,97 złNa jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)
2217,29 złNa jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)
221,73 złNa jednego młodocianego pracownikaI rok nauki (odpis 5%)
266,07 złII rok nauki (odpis 6%)
310,42 złIII rok nauki (odpis 7%)
Odpis na ZFŚS (fakultatywny)
277,16 złNa każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
277,16 złNa każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
343,68 złNa każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
(zwiększenie odpisu o 7,75%)

Kwoty obowiązujące w roku 2021

W 2021 r. podstawą do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS jest kwota 4.134,02 zł. Wysokość odpisu na ZFŚS w 2021 r. ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2019 r. ogłoszonego przez Prezesa GUS.

Odpis na ZFŚS (obligatoryjny)
1550,26 złNa jednego pracownika zatrudnionego w warunkach normalnych (odpis podstawowy 37,50%)
2067,01 złNa jednego pracownika zatrudnionego w szczególnie uciążliwych warunkach (odpis 50,00%)
206,70 złNa jednego młodocianego pracownikaI rok nauki (odpis 5%)
248,04 złII rok nauki (odpis 6%)
289,38 złIII rok nauki (odpis 7%)
Odpis na ZFŚS (fakultatywny)
258,38 złNa każdą osobę niepełnosprawną w stopniu znacznym lub umiarkowanym
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
258,38 złNa każdego byłego pracownika zakładu pracy będącego emerytem lub rencistą
(zwiększenie odpisu o 6,25%)
310,05 złNa każdego pracownika, z przeznaczeniem na zakładowy żłobek lub klub dziecięcy
(zwiększenie odpisu o 7,75%)
  • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

(Dz.U. 1994 nr 43 poz. 163 z późn. zm.):

Art. 5.

1.Fundusz tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.

2.Wysokość odpisu podstawowego, o którym mowa w ust. 1, wynosi na jednego zatrudnionego, z zastrzeżeniem ust. 2a i 3, 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.

2a. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika młodocianego wynosi w pierwszym roku nauki 5%, w drugim roku nauki 6%, a w trzecim roku nauki 7% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

3. Wysokość odpisu podstawowego na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych, wynosi 50% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2.

4. Wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności.

5. Pracodawcy sprawujący opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, mogą zwiększyć Fundusz o 6,25% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki.

5a. Pracodawcy, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu mogą zwiększyć Fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, o którym mowa w ust. 2, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego.

Najczęściej zadawane pytania

1. Jakie odpisy na ZFŚS w 2023 roku?

W 2023 roku kwota bazowa została zamrożona i nie uległa zmianie. Oznacza to, że odpisy na ZFŚS w 2023 roku wyniosą tyle samo, co w roku 2022 ...