ZFŚS - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Opodatkowanie świadczeń dla emerytów

12.04.2018 05:34 (aktualizacja: )

Pytanie podatnika: Czy bony towarowe przekazane emerytom i rencistom od byłego zakładu pracy ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w 2004 r. podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) od uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dochodów z tytułu świadczeń otrzymanych przez emerytów lub rencistów, w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunkiem pracy, z zastrzeżeniem art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38, pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10% należności.

Odstępstwem od generalnej zasady opodatkowania wszelkich świadczeń otrzymywanych przez rencistów i emerytów od byłych zakładów pracy są świadczenia określone w art. 21 ust. 1 pkt 26 i 38 ww. ustawy, podlegające zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Według art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe lub ekwiwalenty pieniężne w zamian tych świadczeń otrzymywane przez emerytów i rencistów w związku z łączącym ich poprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy oraz od związków zawodowych ? do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2.280,00 zł.

W myśl powyższych przepisów przekazywane emerytom lub rencistom bony towarowe o wartości nieprzekraczającej 2280 zł. w całości zwolnione są z podatku dochodowego. W przypadku, gdy wartość świadczeń rzeczowych, w tym bonów, przewyższy w roku podatkowym kwotę 2280 zł, od nadwyżki ponad tę kwotę należy pobrać zryczałtowany podatek w wysokości 10%.