Pobierz e-pity 2022

Kwota graniczna płatności bezgotówkowej

Katarzyna Sudaj 08.05.2018 15:02 (aktualizacja: )
Kwota granicznaLimit jednorazowej wartości transakcji
Od 1 stycznia 2017 roku15’000 zł
Od 1 stycznia 2024 roku?8’000 zł

Już drugi raz odsuwany jest w czasie nowy niższy limit płatności bezgotówkowej - już z początkiem 2022 roku miał spać do 8 tys. zł, potem od 1 stycznia 2023. Teraz mamy już trzeci termin wejścia w życie nowych przepisów.

 

Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz. 1807): "Art. 22 1. Dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą następuje za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku gdy:

  1. stroną transakcji, z której wynika płatność, jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł, przy czym transakcje w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji.

Podmioty, które dokonywać będą płatności powyżej limitu z pominięciem rachunku płatniczego, będą zmuszone do zmniejszenia z tego tytułu podatkowych kosztów uzyskania przychodów, a w przypadku braku możliwości ich zmniejszenia - do podwyższenia kwoty przychodu podatkowego.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 13 kwietnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 780)

Archiwum-kwoty granicznej płatności

Archiwum kwoty granicznej, powyżej której płatności dokonywane pomiędzy przedsiębiorcami powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego.