Rachunkowość - limity prowadzenia ksiąg rachunkowych

Limit wg ustawyLimit w zł*Rok obrotowy
2'000’000 euro
8'746'800 zł2020
2'000’000 euro8'559'000 zł2019
2'000’000 euro8’627’400 zł2018
2'000’000 euro8'595'200 zł2017

* Średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

01.10.2019 r.4,3734 zł
01.10.2018 r.4,2795 zł
02.10.2017 r.4,3137 zł
03.10.2016 r.4,2976 zł

O tym, czy jednostka przekracza limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości, decyduje przychód jednostki w poprzednim roku obrotowym. I tak w 2016r. do prowadzenia ksiąg zobowiązane będą podmioty, których obrót w 2015r. przekroczył 5’092’440 zł.

Jednostki balansujące "na krawędzi" powinny ustalić średni kurs euro NBP obowiązujący 1 października danego roku (od limitów na 2016 rok), porównać kwotę limitu obliczoną przy jego zastosowaniu z obrotem od początku roku. Dążąc do zachowania uproszczonej księgowości należy na bieżąco monitorować wartość sprzedaży i w razie potrzeby część transakcji odłożyć do roku następnego. Może to być opłacalne, gdyż koszt zorganizowania i prowadzenia pełnej rachunkowości może być znaczący.

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz.694 z późn. zm.):
"Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (...)

2)  osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro(...)"