Pobierz e-pity 2022

Rachunkowość - limity prowadzenia ksiąg rachunkowych

Redakcja PIT.pl 08.05.2018 15:02 (aktualizacja: )
Limit wg ustawyLimit w zł*Rok obrotowy
2'000’000 euro9’188’200 zł2022
2'000’000 euro9'030'600 zł2021
2'000’000 euro8'746'800 zł2020
2'000’000 euro8'559'000 zł2019
2'000’000 euro8’627’400 zł2018
2'000’000 euro8'595'200 zł2017

* Średni kurs euro ogłaszany przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok obrotowy.

01.10.2021 r.4,5941 zł
01.10.2020 r.4,5153 zł
01.10.2019 r.4,3734 zł
01.10.2018 r.4,2795 zł
02.10.2017 r.4,3137 zł
03.10.2016 r.4,2976 zł

O tym, czy jednostka przekracza limit zobowiązujący do prowadzenia pełnej rachunkowości, decyduje przychód jednostki w poprzednim roku obrotowym. I tak w 2016r. do prowadzenia ksiąg zobowiązane będą podmioty, których obrót w 2015r. przekroczył 5’092’440 zł.

Jednostki balansujące "na krawędzi" powinny ustalić średni kurs euro NBP obowiązujący 1 października danego roku (od limitów na 2016 rok), porównać kwotę limitu obliczoną przy jego zastosowaniu z obrotem od początku roku. Dążąc do zachowania uproszczonej księgowości należy na bieżąco monitorować wartość sprzedaży i w razie potrzeby część transakcji odłożyć do roku następnego. Może to być opłacalne, gdyż koszt zorganizowania i prowadzenia pełnej rachunkowości może być znaczący.

Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t. jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz.694 z późn. zm.):
"Art. 2. 1. Przepisy ustawy o rachunkowości, zwanej dalej ustawą, stosuje się do mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: (...)

2)  osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 1.200.000 euro(...)"