Amortyzacja 50000 euro 2022/2023

Iwona Maczalska

Amortyzacja jednorazowa de minimis 50.000 euro w 2022 i 2023 roku

Od 2007 r. podatnik posiada możliwość jednorazowego ujęcia w kosztach podatkowych amortyzacji łącznie do wartości 50.000 euro. W latach 2009 – 2010 limit ten podwoił się do wartości 100.000 euro, by od 2011 r. powrócić do wartości 50.000 euro. Obecnie obowiązuje zatem możliwość wliczania w koszty wydatków do kwoty 50.000 euro, niemniej by korzystać z takiego uprawnienia należy spełnić poniższe warunki. Więcej w poradniku ,,50000 euro rocznie - środki trwałe". 

 

Amortyzacja 50’000 euro
RokLimit
202350'000 euro241'000 zł
202250'000 euro230'000 zł
202150'000 euro226'000 zł
202050'000 euro
219'000 zł

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowy sposób amortyzowania - do 50'000 euro rocznie. Nie jest to odrębna metoda amortyzacji, a jedynie limit wartości początkowej, jaką podatnicy mogą wrzucić w koszty w jednym roku, jako odpisy amortyzacyjne.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 51 poz. 307)

Art.22k 7. Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Archiwum - Amortyzacja 50000 euro

Archiwum. Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowy sposób amortyzowania - do 50'000 euro rocznie. Nie jest to odrębna metoda amortyzacji, a jedynie limit wartości początkowej, jaką podatnicy mogą wrzucić w koszty w jednym roku, jako odpisy amortyzacyjne...