Amortyzacja 50000 euro

08.05.2018 14:59 (aktualizacja: )
Amortyzacja 50’000 euro
RokLimit
202250'000 euro230'000 zł
202150'000 euro226'000 zł
202050'000 euro
219'000 zł

Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowy sposób amortyzowania - do 50'000 euro rocznie. Nie jest to odrębna metoda amortyzacji, a jedynie limit wartości początkowej, jaką podatnicy mogą wrzucić w koszty w jednym roku, jako odpisy amortyzacyjne.

Przeliczenia na złote kwoty limitu dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1.000 zł.

Nowelizacja ustawy o PIT podwyższyła limit amortyzacji na lata 2009-2010 do 100'000 euro rocznie.

  • Ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz.U. 2010 nr 51 poz. 307)

Art.22k 7. Podatnicy, w roku podatkowym, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 11, oraz mali podatnicy, mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych.

Archiwum - Amortyzacja 50000 euro

Archiwum. Od 1 stycznia 2007 r. obowiązuje nowy sposób amortyzowania - do 50'000 euro rocznie. Nie jest to odrębna metoda amortyzacji, a jedynie limit wartości początkowej, jaką podatnicy mogą wrzucić w koszty w jednym roku, jako odpisy amortyzacyjne...