Pobierz e-pity 2019

50000 euro rocznie - środki trwałe

06.03.2012 10:00 (aktualizacja: )

Środki trwałe

Amortyzacja jednorazowa de minimis 50.000 euro

Od 2007 r. podatnik posiada możliwość jednorazowego ujęcia w kosztach podatkowych amortyzacji łącznie do wartości 50.000 euro. W latach 2009 – 2010 limit ten podwoił się do wartości 100.000 euro, by od 2011 r. powrócić do wartości 50.000 euro. Obecnie obowiązuje zatem możliwość wliczania w koszty wydatków do kwoty 50.000 euro, niemniej by korzystać z takiego uprawnienia należy spełnić poniższe warunki.

Warunki odliczenia de minimis

Odliczenie dotyczyć może wyłącznie składników majątku należących do grupy 3-8 KŚT, z wyłączeniem samochodów osobowych.

Grupa KŚT Czego dotyczy dana grupa
Grupa 4

Kotły i maszyny energetyczne
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 5

Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Grupa 6

Urządzenia techniczne

Grupa 7

Środki transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych)

Grupa 8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Ten rodzaj amortyzacji dotyczy jedynie maszyn, urządzeń i środków transportu. Nie znajdzie ona zastosowania np. do wartości niematerialnych i prawnych. Amortyzacji de minimis podlegają jedynie środki trwałe w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Odliczenie nie musi dotyczyć jednego składnika majątku, możliwe jest objęcie limitem większej liczby składników majątku, tak by wszystkie one pozostawały w limicie amortyzacji. Wszystkie składniki objęte limitem musza być w danym roku wprowadzone do ewidencji. Nie ma natomiast możliwości, by podatnik część nowo wprowadzanych składników objął amortyzacją liniową, a część – jednorazową de mini mis. Ma ona zastosowanie do wszystkich nowo wprowadzanych składników majątku, więc podział nie jest dopuszczalny. Innymi słowy limit obejmuje wszystkie nowo wprowadzane w danym roku środki trwałe.

W przypadku, gdy jeden składnik posiada wartość, która przekracza 50.000 euro, słusznym wydaje się stosowanie amortyzacji de minimis proporcjonalnie. Powyżej wartości – zastosowanie znajdą zasady ogólne (istnieją jednak w tym zakresie odrębne stanowiska mówiące, że amortyzacja de mini mis nie może być zastosowana).

Przy liczeniu limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 3 500 zł.
 

Na przykład
Mały podatnik kupił 4 biurka o wartości 1000 zł każde oraz 2 samochody każdy o wartości 30.000 zł. Do limitu wliczymy samochody – łącznie 60.000, biurka nie będą wpływały na limit.

 

Limit przysługuje jednokrotnie, tzn. że w roku kolejnym kontynuacja amortyzacji danych środków trwałych objętych amortyzacją de minimis, a nie zamortyzowanych do końca następuje już na zasadach:

  • amortyzacji liniowej,
  • stawki degresywnej.

W roku kolejnym, jeżeli podatnik nadal spełnia warunki rozliczania się w ramach amortyzacji de minimis możliwe jest objęcie tym rodzajem amortyzacji innych – nowo wprowadzanych do ewidencji podatnika - składników majątku – znów do limitu 50.000 euro rocznie. Prawo takie przysługuje jednak wyłącznie małemu podatnikowi. Podatnik, który nie będzie posiadał statusu małego podatnika – traci prawo do tej preferencji. Natomiast składniki majątku objęte już amortyzacją de minimis – w roku kolejnym amortyzuje się liniowo lub z pomocą metody degresywnej.

Uwaga ! limit amortyzacji

Z racji na to, że mały podatnik może ponawiać stosowanie limitu istnieje górny limit, którego nie może on przekroczyć. Łączna wartość całkowitej pomocy de minimis (nie tylko w formie amortyzacji, ale również każdej innej pomocy zaliczanej do pomocy de minimis) nie może przekroczyć w ciągu 3 ostatnich lat kwoty 200 000 Euro. W przypadku sektora transportu drogowego limit ten w ciągu trzech lat nie może przekroczyć 100.000 Euro.

W przypadku spółki cywilnej lub osobowej, limit obliczany jest dla spółki. Niezależnie od tego limitu, wspólnicy wykonujący działalność gospodarczą muszą w ramach tej działalności sumować wartość prowadzonych odpisów w danym roku, w którym korzystają z odpisu.

Powyższa zasada zaczęła obowiązywać od 2009 r., kiedy to ustawodawca dodał przepis 22k ust. 13 ustawy o IT. Wcześniej limit liczono odrębnie dla każdego wspólnika spółki, a nie dla samej spółki.

Odliczenia dokonać może wyłącznie podatnik:

  • posiadający status tzw. małego podatnika lub
  • w pierwszym roku prowadzenia działalności (niezależnie czy w tym roku posiada ten status, czy ze względu na wielkość obrotów go utraci).

Za małego podatnika uznaje się podmiot, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro; przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

Uwaga !

Amortyzacji de minimis nie zastosuje podatnik który w roku rozpoczęcia działalności, a także w okresie dwóch lat, licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia, prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub jako wspólnik spółki niemającej osobowości prawnej lub działalność taką prowadził małżonek tej osoby, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Ograniczenia tego nie stosuje się do małego podatnika, który amortyzacji może dokonać również w trakcie prowadzenia działalności, a nie tylko w pierwszym roku podatkowym. Zatem mały podatnik kontroluje swoje przychody tylko w pierwszym roku prowadzenia działalności; nie musi kontrolować działalności wstecz, by korzystać z amortyzacji tego rodzaju w kolejnych latach.

Przeliczenie na złotówki kwoty limitu

Dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wystąpiło zdarzenie, o którym mowa w tym przepisie, w zaokrągleniu do 1 000 zł.

W latach 2009-2010 inny limit

W roku 2009 i 2010 podatnicy mieli możliwość amortyzacji w podwyższonej wartości – do 100.000 euro rocznie. Zasady stosowania amortyzacji, oprócz samej kwoty limitu, były takie same jak obecnie.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 06-03-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015