Podatkowe rozliczanie "mieszkaniówki" w 2023 r.

Gazeta Podatkowa

Polski Ład już z początkiem 2022 r. zlikwidował możliwość ujmowania w kosztach podatkowych amortyzacji nieruchomości i praw o charakterze mieszkalnym. Dodatkowo, jeśli zostały one nabyte lub wytworzone od 1 stycznia 2022 r., to nie tylko nie podlegają od początku 2022 r. amortyzacji, ale również nie ujmuje się ich w ewidencji. O ile obecnie na mocy przepisów przejściowych amortyzowane są jeszcze takie nieruchomości i prawa pod warunkiem ich nabycia lub wytworzenia przed 1 stycznia 2022 r., to od 1 stycznia 2023 r. wszystkie nieruchomości i prawa mieszkalne w ogóle nie będą podlegały amortyzacji.

Prawa nabyte a Polski Ład

Od 2023 r. podatnicy stracą prawo do kontynuacji amortyzacji nieruchomości i praw mieszkalnych, wprowadzonych do ewidencji przed wejściem w życie tzw. Polskiego Ładu. W konsekwencji nie będą mieli prawa ujmowania w kosztach podatkowych naliczanych od ich wartości odpisów amortyzacyjnych, pomimo że ich naliczanie rozpoczęło się pod rządami starych przepisów. Wywołuje to zrozumiały sprzeciw podatników, którzy decyzję o ich nabyciu lub wytworzeniu podejmowali w innych warunkach podatkowo-prawnych. Dlatego wielu z nich, występując z wnioskami o interpretację do Dyrektora KIS, wskazuje, że są one niezgodne z konstytucyjną zasadą ochrony praw nabytych. Niestety fiskus w wydawanych w tym zakresie interpretacjach potwierdza, że nowe przepisy będą od 2023 r. obowiązywały bez względu na to, czy do końca 2022 r. omawiane nieruchomości i prawa na gruncie pdof zostaną w pełni zamortyzowane, czy też nie (por. interpretację indywidualną Dyrektora KIS z dnia 3 października 2022 r., nr 0112-KDIL2-2.4011.624.2022.1.AG). Odnosząc się do zarzutów ich niekonstytucyjności wskazuje natomiast, że nie jest kompetentny do dokonywania rozstrzygnięć w tej materii. Podobnie wypowiedział się WSA w Łodzi w wyroku z dnia 20 września 2022 r., sygn. akt I SA/Łd 482/22. W uzasadnieniu wyroku Sąd potwierdził, że organy podatkowe w toku postępowania interpretacyjnego nie są uprawnione ani kompetentne do dokonywania kontroli zgodności regulacji ustaw podatkowych z postanowieniami Konstytucji RP.

Czy i kiedy nabycie i wytworzenie w kosztach?

W związku z likwidacją podatkowej amortyzacji nieruchomości i praw mieszkalnych pojawiła się wątpliwość, czy i w jaki sposób podatnicy od 2023 r. będą uwzględniali w kosztach podatkowych nabyte lub wytworzone przed 1 stycznia 2022 r. i amortyzowane do tego dnia nieruchomości i prawa o charakterze mieszkalnym, w części, która nie zostanie rozliczona w tych kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne do końca 2022 r.

Resort finansów w piśmie z dnia 28 kwietnia 2022 r. stanowiącym odpowiedź na pytanie naszego Wydawnictwa, odnosząc się do tej kwestii stwierdził, że wydatki podatników pdof na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie budynków i lokali mieszkalnych oraz związanych z nimi gruntów nierozliczone do końca 2022 r. poprzez odpisy amortyzacyjne będą mogły być uwzględnione przy określaniu dochodu z odpłatnego zbycia tych składników na zasadach wynikających z art. 30e ustawy o pdof (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647). Zgodnie z tym przepisem dochód taki powstaje, jeżeli do odpłatnego zbycia dochodzi przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie lub wybudowanie.

Z kolei odnosząc się do podatników pdop resort finansów wskazał, że w ich przypadku analizowane wydatki, zaktualizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, będą stanowiły koszt w przypadku ich odpłatnego zbycia, bez względu na czas ich poniesienia.

W swoim piśmie resort odpowiedział również na pytanie, czy i w jaki sposób będą obciążały firmowe koszty wydatki poniesione na nieruchomości i prawa mieszkalne nabyte lub wytworzone i wykorzystywane na potrzeby firmowe od 1 stycznia 2022 r. Tu jednak stwierdził, że takie składniki, podobnie jak grunty, stanowią środki trwałe, ale wydatki na ich nabycie nie będą, w momencie ich poniesienia, kosztem podatkowym bezpośrednio ani poprzez odpisy amortyzacyjne. Pominął co prawda kwestię uwzględniania ich w kosztach z tytułu odpłatnego zbycia tych składników, jednak z konstrukcji odpowiedzi należy wnioskować, że w takich okolicznościach będą one generowały koszt podatkowy.

Dodatkowe koszty nabycia i wytworzenia

W pytaniu skierowanym do resortu finansów poruszyliśmy również temat ujmowania w kosztach podatkowych po 31 grudnia 2022 r. dodatkowych kosztów, takich jak np. prowizje, odsetki i gwarancje bankowe, koszty ekspertyz i przygotowania wniosków itp. związanych z nabyciem lub wytworzeniem nieruchomości i praw mieszkalnych. Pytanie dotyczyło zarówno tych nabytych do końca 2021 r., jak i w okresie późniejszym.

Z udzielonej odpowiedzi wynika, że od 1 stycznia 2023 r. wyspecyfikowane wydatki dodatkowe, związane z nabyciem lub wytworzeniem wskazanych składników, jeżeli nie zostały wymienione w art. 23 ustawy o pdof bądź odpowiednio w art. 16 ustawy o pdop (Dz. U. z 2022 r. poz. 2587), oraz nie mają wpływu na zwiększenie ich wartości, będą mogły być zaliczane do kosztów podatkowych, o ile spełniać będą definicję kosztu podatkowego określoną odpowiednio w art. 22 ust. 1 ustawy o pdof i w art. 15 ust. 1 ustawy o pdop.

Inwestycja w obcą nieruchomość

W związku z wprowadzonymi Polskim Ładem ograniczeniami amortyzacyjnymi pojawiły się wątpliwości, w jaki sposób należy w pdof i pdop rozliczać inwestycje w obcych środkach trwałych dokonywane na nieruchomościach mieszkalnych. O wyjaśnienie również tej kwestii nasze Wydawnictwo zwróciło się do resortu finansów pismem z dnia 25 kwietnia 2022 r., jednak nie otrzymaliśmy na nie odpowiedzi. Jednocześnie Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 26 maja 2022 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.622.2021.2.BK, stwierdził, że skoro z literalnego brzmienia art. 16c pkt 2a ustawy o pdop wprowadzonego od 1 stycznia 2022 r. wynika, iż z prawa do amortyzacji nie może skorzystać podatnik będący właścicielem budynku/lokalu mieszkalnego, a amortyzacji w obcym środku trwałym podatnik z niej korzystający dokonuje na takich samych zasadach jak właściciel tego środka trwałego, to zasadne jest przyjęcie, że amortyzacji nie podlegają również nakłady inwestycyjne poniesione przez podatnika niebędącego właścicielem takiego budynku/lokalu mieszkalnego klasyfikowane jako inwestycje w obce środki trwałe.

Remont i eksploatacja

Obowiązujący od 1 stycznia 2023 r. bezwzględny ustawowy zakaz amortyzacji wszystkich nieruchomości i praw mieszkalnych pozostaje jednak bez wpływu na możliwości rozliczania bezpośrednio w kosztach podatkowych bieżących wydatków związanych z utrzymaniem i remontami takich składników. Potwierdził to Dyrektor KIS m.in. w interpretacji indywidualnej z dnia 21 października 2022 r., nr 0115-KDIT3.4011.60.2022.2.KP.

Po 1 stycznia 2023 r. nie zmieni się również klasyfikacja podatkowa wydatków dotyczących eksploatacji i utrzymania nieruchomości mieszkalnych. Związane z nimi opłaty, po spełnieniu warunków uznania za koszt uzyskania przychodów, będą podlegały zaliczeniu do takich kosztów na dotychczasowych zasadach.

"(...) Poniesione przez podatnika wydatki na remont środków trwałych (...) nie podlegają zaliczeniu do jego wartości początkowej (nie powiększają jej). Tym samym mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów bez względu na ich wysokość (decydujące znaczenie ma charakter wydatków). (...)".

Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z dnia 21 października 2022 r., nr 0115-KDIT3.4011.604.2022.2.KP


autor: Agata Cieśla
Gazeta Podatkowa nr 103 (1978) z dnia 2022-12-27

Jak przygotować się do kontroli UODO w zakresie powoływania IOD? Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Polski ŁadKosztyAmortyzacjaNieruchomości