Pobierz e-pity 2019

Uproszczone sprawozdania finansowe - jednostki mikro

Wartość przychodów netto – w euroPrzeliczenie (dla jednostek w roku 2018)

1.200.000 EUR*

5'176'000 zł

2.000.000 EUR*

8’627’400 zł

  

Kurs średni NBP euro na 3 października 2017 r. = 4,3137 zł

Wartość przychodów netto – w euroPrzeliczenie (dla jednostek w roku 2017)

1.200.000 EUR*

5.157.120 zł

2.000.000 EUR*

8.595.200 zł

  

Kurs średni NBP euro na 3 października 2016 r. = 4,2976 zł

Uproszczone zasady sporządzania sprawozdania finansowego dotyczą jednostek mikro.

Jednostkami mikro są m.in. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie, jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 1 200 000 euro i nie więcej niż 2 000 000 euro za poprzedni rok obrotowy, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą - w roku obrotowym, w którym rozpoczęły działalność albo prowadzenie ksiąg rachunkowych w sposób określony ustawą.

Wyrażone w euro wielkości przelicza się na walutę polską po średnim kursie ogłoszonym przez Narodowy Bank Polski, na dzień 1 października roku poprzedzającego rok obrotowy.

  • Art. 3 ust 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013, poz. 330 ze zm.).