Podmioty powiązane

Podmioty powiązane a CIT i PIT

Powiązania między podmiotami powodują w podatku dochodowym dwa rodzaje konsekwencji: Ustalanie wartości rynkowej transakcji dostawy towaru lub wykonania usługi, ewentualnie wystąpienie do organu z wnioskiem w sprawie porozumienia co do stosowania cen transakcyjnych, Konieczność sporządzania dokumentacji dotyczącej cen transakcyjnych ...

Obowiązek dokumentacji podmiotów powiązanych

Przekroczenie łącznej kwoty wymagalnych w danym roku podatkowym świadczeń powoduje obowiązek sporządzenia dodatkowej dokumentacji podatkowej. Dotyczy to nie tylko podmiotów powiązanych, ale również kontrahentów dokonujących ...

Podmioty powiązane a VAT

W przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek powodujący, że podmioty pozostają powiązane oraz w przypadku gdy zgodnie z ustaleniami organu skarbowego (zatem w wyniku prowadzonego postępowania podatkowego) wynagrodzenie jest ...