Kolejna rewolucja w cenach transferowych cz.1

11.09.2018 09:47 (aktualizacja: )

Już w rok po pierwszej rewolucji w cenach transferowych Ministerstwo Finansów szykuje kolejną. Dnia 16 lipca 2018 roku opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o CIT i PIT. Projekt ten zakłada wiele korzystnych zmian dla podatników. Obecnie projekt przeszedł etap konsultacji społecznych (opublikowany raport w dniu 28 sierpnia 2018 roku) i został przekazany do Komisji Prawniczej.

[aktualizacja 24.10.2018]: Sejm przyjął ustawę o zmianach w cenach transferowych

Wejście w życie nowych przepisów przewidziane jest na 1 stycznia 2019 roku, przy czym przepisy przejściowe przewidują możliwość stosowania nowych zasad do transakcji dokonanych po 31 grudnia 2017 roku.

W ramach niniejszego artykułu przeanalizujemy projektowane zmiany.

 

I Ustalanie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych / progi transakcyjne.

W świetle obecnie funkcjonujących rozwiązań, obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych ustalany jest dwustopniowo. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczy podatników, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2 mln EUR.  Następnie, jeżeli przychody lub koszty podatnika przekroczyły powyższy limit, ustalany jest próg istotności transakcji lub innych zdarzeń jednego rodzaju.

 

Ogólne zasady cen transferowych

 

Nowelizacja przepisów wprowadzi mechanizm określania progów opierający się wyłącznie na kryterium wartości transakcji dokonanych z podmiotami powiązanymi. Limity dla poszczególnych transakcji kontrolowanych będą ustalane następująco:

  • 10 mln PLN netto dla transakcji zakupu/sprzedaży rzeczowych aktywów obrotowych, środków trwałych, pozyskania/udzielenia finansowania dłużnego, poręczenia lub gwarancji;
  • 2 mln PLN netto dla transakcji zakupu/sprzedaży wartości niematerialnych i prawnych, usług, korzystania/udostępnienia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, przypisania dochodu do zakładu zagranicznego oraz innych transakcji

 

MF: Transakcje jednego rodzaju a obowiązkowa dokumentacja podatkowa

 

Zmianę należy ocenić korzystnie, bowiem ułatwia sposób ustalania obowiązku dokumentacyjnego oraz doprecyzowuje sposób grupowania transakcji. W uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Finansów wskazywało, że transakcje będą grupowane według „jednego rodzaju”. Przykładowo, jeżeli podatnik dokona zakupu materiałów na kwotę 12 mln PLN i zakupu towarów na kwotę 3 mln PLN, to mimo iż obie transakcje dotyczą zakupu rzeczowych aktywów obrotowych, to dokumentacja cen transferowych będzie musiała zostać sporządzona tylko dla zakupu materiałów. Zgodnie z projektem rozporządzenia wykonawczego jednorodność transakcji składających się na transakcję kontrolowaną będzie należało identyfikować biorąc pod uwagę w szczególności: jednolitą całość transakcji kontrolowanej w ujęciu ekonomicznym; kryteria porównywalności; metody weryfikacji cen transferowych; inne istotne fakty i okoliczności dotyczące transakcji kontrolowanej.

 

II Wydłużenie terminów na sporządzenie dokumentacji local file / złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji

 

W myśl obecnych uregulowań podatnicy są zobowiązani złożyć właściwym naczelnikom urzędów skarbowych oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji local file wraz z analizami porównawczymi (jeżeli mają taki obowiązek) w terminie, w którym upływa termin na złożenie zeznania rocznego. Ministerstwo Finansów dostrzegając problem związany z dochowaniem tego obowiązku, m.in. na skutek zbieżności terminu z terminem na złożenie zeznania rocznego, zdecydowało się w drodze wydanego rozporządzenia wydłużyć termin do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.

 

Projekt przewiduje, iż okres 9 miesięczny dla dokumentacji local file i złożenia oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji lokalnej stanie się regułą.

 

III. Nowe zwolnienia z zakresu cen transferowych

 

Obecne zwolnienia dokumentacyjne mają ograniczone zastosowanie, m.in. do grupy producentów rolnych, czy też transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi pomiędzy którymi istnieje jedynie powiązanie poprzez Skarb Państwa przez co niewielu podatników mogło z niego skorzystać.

 

Projekt przewiduje nowe zwolnienia dokumentacyjne, obejmujące transakcje kontrolowane, które w całości nie stanowią przychodu lub kosztów uzyskania przychodów oraz transakcje kontrolowane, których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Raporty cen transferowych – zmiany zasad, formularzy oraz podmiotów zobowiązanych

 

Po odbytych konsultacjach społecznych MF planuje wprowadzenie postulowanego od dawna przez podatników, dodatkowego zwolnienia w postaci braku obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla krajowych podmiotów powiązanych dokonujących pomiędzy sobą transakcji.

 

Z zapowiedzi MF wynika, iż zwolnienie to będzie miało zastosowanie do podatników objętych tą samą stawką podatku dochodowego oraz wykazujących w danym rok podatkowy dochód. Przy jednoczesnej likwidacji obowiązku tworzenia dokumentacji podatkowej dla transakcji pomiędzy podmiotami krajowymi MF wskazuje, że niezależnie od braku obowiązku sporządzenia dokumentacji mimo wszystko będzie istniał obowiązek stosowania cen rynkowych.

 

Dodatkowo MF zapowiedziało zwolnienie z obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dla zagranicznych przedsiębiorstw żeglugi powietrznej.

 

IV. Ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych / stosowania metod ze standardami OECD

 

W świetle obecnie funkcjonujących rozwiązań wiele elementów dokumentacji cen transferowych obejmuje szersze zagadnienia, przez co polskie dokumentacje podatkowe są dużo bardzie szczegółowe i rozległe niż dokumentacje sporządzane w innych państwach.

 

W ramach nowelizacji Ministerstwo przewiduje ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych, tak aby krajowe dokumentacje podatkowe były spójne z rekomendacjami zawartymi w Wytycznych OECD. Ponadto po konsultacjach MF zapowiedziało doprecyzowanie sposobu stosowania metod ustalania cen transferowych poprzez bezpośrednie nawiązanie do Wytycznych OECD.

 

V. Uproszczone zasady rozliczeń (tzw. safe harbours)

 

Projekt przewiduje wprowadzenie nieznanych w obecnych uregulowaniach uproszczonych rozwiązań (tzw. safe harbours), których zastosowanie przez podatnika będzie skutkowało uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkową. Rozwiązanie to zostanie wprowadzone dla dwóch rodzajów transakcji – pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej. Rekomendowane oprocentowanie pożyczek będzie wskazywane w stosownym obwieszczeniu wydawanym nie rzadziej niż raz na rok, a w przypadku usług o niskiej wartości dodanej rekomendowane będzie stosowanie narzutu wynoszącego 5,00% na poniesionych kosztach (baza kosztowa zostanie doprecyzowana w stosownym rozporządzeniu).

 

VI. Zasada ceny rynkowej / stosowanie metod szacowania cen transferowych

 

Obecnie organy podatkowe, w odróżnieniu od podatników, którzy mogą stosować dowolne metody, zobligowane są do stosowania wskazanych w ustawie metod wyceny i nie mogą w tym przypadku stosować innych.

 

Projekt nowelizacji przewiduje wprowadzenie szóstej metody, tzw. innej metody, która będzie mogła mieć zastosowanie w przypadku, gdy żadna z dotychczasowych metod nie będzie odpowiednia. Proponowane w projekcie rozwiązania umożliwiają zastosowanie przez organy podatkowe, w uzasadnionych przypadkach, innych niż wymienionych w ustawie metod, w szczególności „techniki wyceny”, do określania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnika z transakcji kontrolowanych. Działanie to ma umożliwić organom podatkowym efektywniejszą weryfikację zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami rynkowymi. Co ważne, MF zapowiedziało, iż metody szacowania cen transferowych będą służyć jedynie weryfikacji zgodności warunków transakcji z zasadą ceny rynkowej, a nie ustalania cen transakcyjnych (rozliczeń) tak jak ma to miejsce obecnie.

 

VII. Korekta cen transferowych

 

Projekt nowelizacji rozstrzyga kwestię dotyczącą kwalifikacji podatkowej korekty cen transferowych. Wcześniej organy podatkowe wielokrotnie kwestionowały możliwość ujęcia w KUP wydatków związanych z dostosowaniem transakcji do wymogów rynkowych.

 

Nowelizacja przewiduje, że korekta cen transferowych będzie stanowić odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i będzie ujmowana w roku którego dotyczy, pod warunkiem spełnienia określonych w ustawie przesłanek, m.in. dokonania dwustronnej korekty, dokonania korekty w określonym czasie. Jak wskazuje MF przedmiotem korekty cen transferowych będzie mogła być całość działalności podatnika, a nie tylko danej transakcji kontrolowanej.

 

Przemysław Pawłowski

Senior Associate

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek
Adwokaci i Doradcy Podatkowi Sp.k.

 

Źródło:

Projekt z dnia 16 lipca 2018 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych 

 

II części poradnika "Rewolucja w cenach transferowych"

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat cen transferowych? Zapisz się na nasze e-szkolenie