Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Ogólne zasady cen transferowych

05.09.2018 08:23 (aktualizacja: )

Z początkiem 2017 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi. Nowelizacja przepisów spowodowana była pracami OECD i krajów UE, które zmierzały do uszczelnienia systemu podatkowego i ułatwienia identyfikacji tych podmiotów, które zaniżają wysokość swoich dochodów do opodatkowania.

 

Ważnym elementem wprowadzonym w 2017 roku przez Ustawodawcę, jest obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej nie tylko dla transakcji z podmiotami powiązanymi, ale również innych zdarzeń, których warunki zostały ustalone lub narzucone z podmiotami powiązanymi i mają istotny wpływ na wysokość ich dochodu lub straty. Obowiązujące regulacje w zakresie cen transferowych wprowadzają trójstopniowy model dokumentacyjny, który swoim zakresem obejmuje podstawową dokumentację, czyli dokument local file, analizę porównawczą i dokument master file.

 

Raporty cen transferowych – zmiany zasad, formularzy oraz podmiotów zobowiązanych

 

Kto jest zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych ?

Wymóg posiadania dokumentacji cen transferowych dla transakcji i innych zdarzeń powstaje w momencie przekroczenia określonej wartości przychodów lub kosztów przez podatnika. Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczy podatników, których przychody lub koszty, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych przekroczyły w roku poprzedzającym rok podatkowy równowartość 2.000.000,00 euro. Próg 2.000.000,00 euro należy odnosić odrębnie do sumy przychodów i sumy kosztów.  Wyrażone wielkości w euro przelicza się na złote po średnim kursie NBP obowiązującym w ostatnim dniu roboczym poprzedniego roku podatkowego. W przypadku dokumentacji za 2017 rok, obowiązek sporządzenia dokumentacji mają podatnicy, których przychody lub koszty przekroczyły w 2016 roku równowartość 8.884.000,00 PLN.

 

Zakres dokumentacji cen transferowych

Zakres informacji, który należy zawrzeć w dokumentacji zależny jest od skali działalności podatnika tj. wysokości przychodów lub kosztów osiągniętych przez podatnika. Po przekroczeniu określonego progu tj:

 • 2.000.000,00 euro podatnicy zobowiązani są do przygotowania dokumentacji local file,
 • 10.000.000,00 euro podatnicy zobowiązani są do uzupełnienia dokumentacji local file o analizę danych porównawczych,
 • 2.000.000,00 euro podatnicy mają obowiązek sporządzenia dokumentacji master file,
 • 750 000 000,00 euro powstaje obowiązek sporządzenia raportu CbCR (country-by-country reporting).

 

Transakcje/inne zdarzenia podlegające opodatkowaniu

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku rozszerzyły zakres przedmiotowy dokumentacji podatkowej o inne zdarzenia jednego rodzaju. Ustawodawca, tak jak w przypadku pojęcia transakcji, nie wskazał definicji legalnej tego pojęcia. W tym stanie rzeczy, z uwagi na niedoprecyzowanie przez Ustawodawcę pojęcia transakcji należy interpretować je zgodnie z wykładnią językową. Odnosząc się do pojęcia innego zdarzenia, Ustawodawca wymienił jedynie przykłady za jakie można je uznać, a mianowicie są to umowy o zarządzaniu płynnością, umowy o podziale kosztów. Z obowiązujących przepisów wyodrębnić można cechy wyróżniające inne zdarzenie. Wnioskując z brzmienia przepisów, z innym zdarzeniem mamy do czynienia, gdy:

 • nie mieści się w kategorii pojęcia transakcji;
 • czynność została ujęta w księgach podatkowych w trakcie roku podatkowego;
 • warunki zostały ustalone (lub narzucone) z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy o CIT oraz
 • ma istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika.

Progi wartościowe transakcji w dokumentacji cen transferowych

Wzrost przychodów lub kosztów podatnika wpływa na wartość transakcji, dla której należy sporządzać dokumentację cen transferowych.  W przedziale:

 • 2.000.000,00 euro do 20.000.000,00 euro – wartość progu rośnie od kwoty 50.000,00 euro o 5.000,00 euro za każdy 1.000.000,00 euro przychodów lub kosztów,
 • 20.000.000,00 euro do 100.000.000,00 euro – wartość progu rośnie od kwoty 140.000,00 euro do 45.000.000,00 euro za każde 10.000.000,00 euro przychodów lub kosztów,
 • powyżej 100.000.000,00 euro – wartość progu wynosi 500.000,00 euro.

 

Progi wartościowe transakcji lub innego zdarzenia są ostatnim elementem jaki musi zweryfikować podatnik dla ustalenia obowiązku posiadania dokumentacji cen transferowych. W przypadku określenia wysokości progu dla transakcji z podmiotami powiązanymi podatnik powinien dokonać precyzyjnego pogrupowania swoich relacji z podmiotami powiązanymi i w wyniku tej selekcji rozpoznać transakcje jednego rodzaju.

 

MF: Transakcje jednego rodzaju a obowiązkowa dokumentacja podatkowa

 

Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze w zakresie cen transferowych

Przepisy w zakresie cen transferowych nakładają na Spółki dodatkowe obowiązki sprawozdawcze.  Każdy podatnik zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych wraz z deklaracją podatkową będzie składał oświadczenie o sporządzeniu kompletnej dokumentacji cen transferowych oraz w pewnych sytuacjach deklarację uproszczoną CIT-TP oraz raport CBCR. Uproszczone sprawozdanie CIT-TP zobowiązani się złożyć podatnicy, jeżeli ich przychod lub koszty przekraczają równowartość 10.000.000 euro. Natomiast do sporządzenia raportu CbC zobowiązane są podmioty krajowe powiązane ze spółkami krajowymi lub zagranicznymi:

 • których skonsolidowane przychody w rozumieniu przepisów o rachunkowości, na terytorium RP oraz poza jej terytorium, przekroczyły w poprzednim roku podatkowym równowartość 750.000.000,00 euro
 • które spełnią kryteria jednostki dominującej oraz nie spełniają kryteriów jednostki zależnej,
 • posiadające poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład lub jedną lub więcej jednostek zależnych,
 • które są jednostką konsolidującą sprawozdanie finansowe.

 

Terminy w zakresie cen transferowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 roku w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej, wydłużone zostały terminy upływające w 2018 i 2019 roku na:

 • sporządzenie dokumentacji podatkowej,
 • złożenie oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji podatkowej,
 • dołączenie do rocznego zeznania podatkowego uproszczonego sprawozdania (CIT/TP i PIT/TP).

 

Rozporządzenie przedłuża terminy wynikające z Ustawy o CIT i PIT, które pierwotnie ustalone były na datę złożenia zeznania rocznego. Terminy przedłużone zostały do końca dziewiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

 

Kolejne zmiany w zakresie cen transferowych

Dnia 16 lipca 2018 roku opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o CIT i PIT. Projekt ten zakłada wiele zmian dla podatników. Wejście w życie nowych przepisów przewidziane jest na 1 stycznia 2019 roku przy czym zmiany będą miały co do zasady zastosowanie do transakcji następujących po 31 grudnia 2017 roku.

 

Patrycja Szewczyk
Senior Associate

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek
Adwokaci i Doradcy Podatkowi Sp.k.

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat cen transferowych? Zapisz się na nasze e-szkolenie