Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Kolejna rewolucja w cenach transferowych cz.2

12.09.2018 08:05 (aktualizacja: )

Ministerstwo Finansów szykuje zmianę w zasadach rozliczania cen transferowych.  16 lipca 2018 roku opublikowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o CIT i PIT. Sprawdź obowiązki na nowy rok takie jak: nowy formularz TP-R – Informacja o cenach transferowych czy też wartości limitów, jakie będą obowiązywały po zmianach. 

[aktualizacja 24.10.2018]: Sejm przyjął ustawę o zmianach w cenach transferowych

Wejście w życie nowych przepisów przewidziane jest na 1 stycznia 2019 roku, przy czym przepisy przejściowe przewidują możliwość stosowania nowych zasad do transakcji dokonanych po 31 grudnia 2017 roku.

W ramach niniejszego artykułu przeanalizujemy projektowane zmiany.

 

VIII. TP-R – Informacja o cenach transferowych

Obecnie podatnicy są zobowiązani do składania uproszczonego sprawozdania dotyczącego transakcji dokonanych z podmiotami powiązanymi CIT-TP lub PIT-TP.  Projekt nowelizacji przewiduje zastąpienie obowiązku składania powyższych sprawozdań prostszym i bardziej przyjaznym dla podatników raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R). Raport w formie elektronicznej będzie bardzo wnikliwie opisywał transakcje dokonywane z podmiotami powiązanymi, o czym świadczy opublikowany projekt rozporządzenia wykonawczego (projekt z 9 lipca 2018 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o cenach transferowych oraz sposobu jej wypełniania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych).

Ogólne zasady cen transferowych

 

IX. Odmowa rozpoznania transakcji lub jej recharakteryzacja

Projekt ustawy przewiduje doprecyzowanie dotychczasowego uprawnienia organu podatkowego do uwzględnienia całokształtu warunków, na jakich prowadzą działalność podmioty powiązane poprzez uznanie, że w określonych warunkach dana transakcja nie zostałaby zawarta (ang. non-recognition) lub zostałaby zawarta inna (ang. recharacterization). Doprecyzowanie funkcjonowania tych instrumentów stanowi wdrożenie Wytycznych OECD w zakresie zapobiegania erozji podstawy opodatkowania oraz przerzucaniu zysków (ang. BEPS).  W związku z możliwością wystąpienia nadużyć w trakcie prowadzonych kontroli oraz powstawania sporów na tym tle pomiędzy kontrolowanym a kontrolującym, MF zapowiedziało wprowadzenie kryteriów w oparciu o które organy będą mogły dokonać odmowy rozpoznania transakcji lub jej recharakteryzacji.

 

X. Utrzymanie limitów kosztów finansowania dłużnego na obecnym poziomie

Obecnie obowiązujące przepisy dopuszczają zaliczanie do kosztów podatkowych kosztów finansowania, ale tylko jeśli nadwyżka tych kosztów ponad uzyskane przychody z tytułu odsetek (tzw. nadwyżka kosztów finansowania) nie jest zbyt duża, tj. nie przekracza limitu 30%.

Transakcje jednego rodzaju a obowiązkowa dokumentacja podatkowa

Ministerstwo Finansów planowało zmniejszenie tego limitu, lecz po konsultacjach społecznych zdecydowało się na wycofanie z tego pomysłu i utrzymanie limitu na obecnym poziomie.

 

XI. Zwiększenie limitu dla celów ustalenia kosztów podatkowych dla usług i licencji

Zgodnie z projektem nowelizacji podniesiony ma zostać limit z 5% do 10%, od którego liczona jest nadwyżka kosztów usług wskazanych w art. 15e ust. 1 pkt 1-3 ustawy o CIT, które podatnik zobowiązany jest wyłączyć z kosztów uzyskania przychodów. W ramach przypomnienia art. 15e UoCIT dotyczy m.in.: usług doradczych, badania rynku, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń, licencji.

 

XII. Master file

Projekt nowelizacji przewiduje, iż dokumentację master file będą zobowiązani posiadać podatnicy, którzy należą do grup kapitałowych, jeżeli skonsolidowane przychody grupy w poprzednim roku podatkowym przekroczyły limit 200 mln PLN.

Obecnie dokumentację master file są zobowiązani posiadać podatnicy, których ujęte w księgach rachunkowych przychody lub koszty w poprzednim roku podatkowym przekroczyły limit 20 mln EUR, w związku z czym obowiązek ten będzie ustalany dla Grupy, a nie indywidualnych podmiotów.

Ponadto w ramach dokumentacji master file opisywane będą podmioty należące do grupy kapitałowej, o której mowa w ustawie o rachunkowości, czyli obejmujące jednostkę dominującą oraz podmioty zależne (art. 3 ust. 1 pkt 44 UoR).

W przypadku dokumentacji master file, termin na sporządzenie informacji o grupie podmiotów powiązanych upływa w dniu, którym upływa termin na złożenie zeznania rocznego przez podmiot, który sporządza taką dokumentację. Po nowelizacji podatnik będzie miał na sporządzenie master file 12 miesięcy od zakończenia roku podatkowego, co pozwoli podatnikom na rzetelne przygotowanie dokumentacji. Jednocześnie, po odbytych konsultacjach społecznych, Ministerstwo wycofało się z pomysłu obowiązku przekazywania Szefowi KAS razem z raportem CBC - dokumentacji master file.

Projektowane przepisy przewidują również możliwość realizacji obowiązku posiadania dokumentacji master file poprzez wykorzystanie w tym celu dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim. W efekcie podatnicy, którzy otrzymują taką dokumentację od innego podmiotu z grupy nie będą zobowiązani do sporządzenia jej we własnym zakresie lub jej tłumaczenia (konieczne jedynie w przypadku zgłoszonego żądania przez organ podatkowy).

W konsekwencji powyższych zmian do posiadania dokumentacji master file będzie zobowiązana mniejsza liczba podmiotów, a zebranie wszystkich wymaganych informacji będzie ułatwione.

 

XIII. Ujednolicenie pojęć i definicji

Projekt ustawy przewiduje również ujednolicenie pojęć i definicji. Planowane zmiany przewidują umieszczenie wszystkich przepisów dotyczących cen transferowych w jednym, nowym rozdziale. Jednocześnie, nowelizacja ma wprowadzić kilka kluczowych definicji legalnych w celu ograniczenia ryzyka wystąpienia potencjalnych sporów interpretacyjnych. Wprowadzona zostanie definicja transakcji kontrolowanej, która ma za zadanie zastąpić obecnie używane w regulacjach dotyczących cen transferowych pojęcia „transakcje oraz inne zdarzenia jednego rodzaju”. Projekt ustawy doprecyzowuje także pojęcia dotyczące powiązań (projekt przewiduje, iż limit 25% będzie ustalany poprzez sumowanie wartości powiązań bezpośrednich, pośrednich oraz mieszanych).

Podsumowując należy stwierdzić, iż Ministerstwo Finansów szykuje kolejną rewolucję cen transferowych idącą w kierunku uproszczeń i ułatwień dla podatników. Ministerstwo wciąż pracuje nad finalną treścią projektu, przez co projektowane przepisy w przyszłości mogą ulec zmianom. W szczególności zadowalające jest kompleksowe podejście do tematyki cen transferowych, nacisk na zachowanie spójności przepisów z Wytycznymi OECD oraz wprowadzenie postulowanych od dawna definicji legalnych, w szczególności pojęcia transakcji.

Przemysław Pawłowski
Senior Associate

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek
Adwokaci i Doradcy Podatkowi Sp.k.

 

Źródło:

Projekt z dnia 16 lipca 2018 roku ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych 

 

I części poradnika "Rewolucja w cenach transferowych"

 

Chcesz wiedzieć więcej na temat cen transferowych? Zapisz się na nasze e-szkolenie