Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2021
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2021

Podmioty powiązane a VAT

21.06.2012 10:00 (aktualizacja: )

W przypadku gdy między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą istnieje związek powodujący, że podmioty pozostają powiązane oraz w przypadku gdy zgodnie z ustaleniami organu skarbowego (zatem w wyniku prowadzonego postępowania podatkowego) wynagrodzenie jest:

  • niższe od wartości rynkowej, a nabywca towarów lub usług nie ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
  • niższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a dostawa towarów lub świadczenie usług są zwolnione od podatku,
  • wyższe od wartości rynkowej, a dokonujący dostawy towarów lub usługodawca nie ma zgodnie z art. 86, 86a, 88, 88a i 90 oraz z przepisami wydanymi na podstawie art. 92 ust. 3 pełnego prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

- organ podatkowy określa wysokość obrotu na podstawie wartości rynkowej pomniejszonej o kwotę podatku, jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie wynagrodzenia z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług.

Uwaga!

Przepisy należy interpretować w ten sposób, że jeśli przepis prawa zakłada prawo odliczenia części podatku VAT- wówczas podatnikowi przysługuje tzw. pełne wykorzystanie przepisu – pełne prawo do takiego odliczenia zgodnie z wartością wskazaną w przepisie – gdyż odliczy tyle, ile wskazuje przepis. Dla przykładu, jeżeli podatnik odliczyć może 60% VAT z tytułu nabycia pojazdu i odlicza właśnie tyle, zgodnie z brzmieniem przepisu, to dla celu rozumienia cen transakcyjnych odliczenie jest pełne, czyli takie, jak zakłada przepis – w konsekwencji ustalanie wartości rynkowej nie może mieć miejsca.

Jeżeli jednak dostawca lub odbiorca nie posiada pełnego prawa odliczenia w związku np. z prowadzeniem działalności opodatkowanej i zwolnionej i wykorzystywaniu danego nabywanego towaru lub usługi na zasadach proporcji do obu typów działalności – przepisy o szacowaniu znajdą już zastosowanie. Wydaje się również, że przepisy nie znajdą zastosowania u podatników nabywających towar lub usługę wyłącznie do działalności opodatkowanej, w przypadku, gdy podatnicy tacy prowadzą również inną działalność, z tytułu której takie odliczenie nie jest możliwe (z tytułu której nie posiadają pełnego prawa odliczenia). Szacowanie dotyczy bowiem wyłącznie danej transakcji, a nie ogółu działalności podatnika (por. Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, 2008.04.15, ILPP1/443-116/08-4/BP).

Poprzez wartość rynkową dla celów podatku VAT rozumie się przez to całkowitą kwotę, jaką, w celu uzyskania w danym momencie danych towarów lub usług, nabywca lub usługobiorca na takim samym etapie sprzedaży jak ten, na którym dokonywana jest dostawa towarów lub świadczenie usług, musiałby, w warunkach uczciwej konkurencji, zapłacić niezależnemu dostawcy lub usługodawcy na terytorium kraju; w przypadku gdy nie można ustalić porównywalnej dostawy towarów lub świadczenia usług, przez wartość rynkową rozumie się:

  • w odniesieniu do towarów - kwotę nie mniejszą niż cena nabycia towarów lub towarów podobnych, a w przypadku braku ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy,
  • w odniesieniu do usług - kwotę nie mniejszą niż całkowity koszt poniesiony przez podatnika na wykonanie tych usług.

Zasady szacowania wartości rynkowej nie mają zastosowania w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi, w odniesieniu do których właściwy organ podatkowy, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi. Wówczas rynkowość ustalana jest bowiem na zasadzie porozumienia z organem podatkowym i nie może być następnie kwestionowana.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 21-06-2012
  • data modyfikacji: 01-06-2015