Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Raporty cen transferowych – zmiany zasad, formularzy oraz podmiotów zobowiązanych

Piotr Szulczewski 18.07.2018 08:44 (aktualizacja: )

Pakiet działań legislacyjnych, których celem jest kolejne uszczelnienie systemu podatkowego zostanie w najbliższym czasie wprowadzony do polskiego systemu prawnego. Zmiany skoncentrują się na zasadach ustalania rynkowości transakcji i przygotowywania raportów powiązań między podmiotami powiązanymi.

Nowelizacja w głównej mierze służyć ma temu, by zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez podmioty powiązane z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Dla małych i średnich przedsiębiorstw ma być prościej i przyjemniej – ograniczone mają zostać obowiązki raportowania oraz zmniejszone obciążenia fiskalne. Po zmianie, system cen transferowych ma się stać 3xP – prosty, przejrzysty i przyjazny.

 

<< MF wydłuży terminy w zakresie cen transferowych >>

 

To na co należy zwrócić uwagę, to kompleksowe podejście do nowelizacji przepisów. Zamiast obecnie obowiązujących artykułów o cenach transferowych w ustawie o PIT i CIT, wprowadzone zostaną osobne rozdziały, całościowo regulujące nowelizowaną problematykę. Zmianie ulegną m.in. zasady ustalania ceny rynkowej, definicji podmiotów powiązanych czy korekty cen transferowych. Zgodnie z uzasadnieniem projektu, zmiany obejmą przede wszystkim:

  1. [zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych] - podniesienie progów dokumentacyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych. W efekcie, skutkuje to znaczącym zmniejszeniem obowiązków dla większości podatników, a w szczególności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Zmianie ulega też sam mechanizm określenia progów, który będzie dużo łatwiejszy w stosowaniu.
  2. [wydłużenie terminów] - wydłuża się terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz złożenie informacji o cenach transferowych z 3 do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. Z kolei termin na sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych będzie jeszcze dłuższy i wyniesie 12 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego.
  3. [ułatwienia i zwolnienia dokumentacyjne]- wprowadza się możliwość realizacji obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych poprzez wykorzystanie w tym celu bezpośrednio dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim. W efekcie podatnicy, którzy otrzymują taką dokumentację z grupy nie będą zobowiązani do sporządzenia jej we własnym zakresie. Dodatkowo, wprowadza się dwa nowe zwolnienia dokumentacyjne, obejmujące transakcje kontrolowane, które w całości nie stanowią przychodu lub kosztów uzyskania przychodów oraz transakcje kontrolowane, które których cena została ustalona w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych.
  4. [ujednolicenie wymogów dokumentacyjnych ze standardami OECD] - zmianie ulegają elementy lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych, tak aby odzwierciedlały one wymogi wynikające z wytycznych OECD. 
  5. [wprowadzenie uproszczonych zasad rozliczeń] - wprowadza się uproszczone rozwiązania (ang. safe harbours), których zastosowanie przez podatnika skutkuje uznaniem ceny lub elementu ceny za rynkową. Skorzystanie z takiego rozwiązania z jednej strony zapewnia podatnikom ochronę przez zakwestionowaniem ceny przez organ podatkowy, a z drugiej strony podatnik zostanie zwolniony w dużym stopniu z obowiązków dokumentacyjnych w tym zakresie. Takie rozwiązania są przewidziane dla dwóch rodzajów transakcji, tj. pożyczek oraz usług o niskiej wartości dodanej.
  6. [kompleksowe uregulowanie zasady ceny rynkowej] - wprowadzane rozwiązania umożliwiają zastosowanie, w uzasadnionych przypadkach, innych niż wymienione w ustawie metod, w tym technik wyceny, do określania przychodów lub kosztów uzyskania przychodów podatnika z transakcji kontrolowanych, co umożliwi organom podatkowym efektywniejszą weryfikację zgodności warunków pomiędzy podmiotami powiązanymi z warunkami rynkowymi.
  7. [warunki stosowania korekty cen transferowych] - wprowadza się jednoznaczną regułę, że korekta cen transferowych stanowi odpowiednio przychód lub koszt uzyskania przychodów i jest ujmowana w roku, którego dotyczy – o ile spełnione są warunki wskazane w przepisie.
  8. [doprecyzowanie niektórych instrumentów weryfikacji cen transferowych] - dotychczasowe uprawnienie organu podatkowego do uwzględnienia całokształtu warunków, na jakich prowadzą działalność podmioty powiązane poprzez uznanie, że w określonych warunkach dana transakcja nie zostałaby zawarta (ang. non-recognition) lub zostałaby zawarta inna (ang. recharacterization), wywodzone z brzmienia obowiązującego art. 11 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 25 ust. 1 ustawy o PIT zostało we wprowadzanych regulacjach doprecyzowane. Doprecyzowanie funkcjonowania tych instrumentów stanowi wdrożenie wytycznych OECD w zakresie zapobiegania erozji podstawy opodatkowania oraz przerzucaniu zysków (ang. BEPS).
  9. [nowoczesne raportowanie cen transferowych] - zastąpienie obowiązku składania przez podatników sprawozdań CIT/TP lub PIT/TP prostszym i bardziej przyjaznym dla podatników raportowaniem cen transferowych w formie elektronicznej (TP-R), który jednocześnie zapewni większą efektywność typowania podatników do kontroli.
  10. [ujednolicenie pojęć i definicji] - wszystkie przepisy dotyczące cen transferowych zostaną umieszczone w jednym nowym rozdziale. Jednocześnie, wprowadza się ok. 10 kluczowych definicji legalnych w celu ograniczenia potencjalnych sporów interpretacyjnych, które w przeszłości dotyczyły np. pojęcia transakcji.