Inwentaryzacja

Spis z natury - Inwentaryzacja

Spis obejmuje całość towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Spis likwidacyjny obejmować powinien również wyposażenie ...

Księgowanie spisu z natury

Spis z natury nie stanowi samodzielnej pozycji KPiR lub ewidencji przychodów, zatem nie księguje się go pod poz. 1 oraz pod ostatnią pozycją danego roku. Wpisu dokonać można w kartach księgi ale niejako osobno, nie sumując go z poszczególnymi pozycjami w trakcie roku ...

Wycena spisu z natury

Wyceny dokonuje się najpóźniej w terminie 14 dni od daty sporządzenia spisu z natury. Dokonują podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i według podatku liniowego - rozliczający się na podstawie podatkowej księgi przychodów rozchodów oraz podatnicy rozliczający się ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych, prowadząc ewidencję ryczałtu ...

Wycena spisu z natury

Podatnicy zobowiązani są wycenić wartość spisu z natury (tzn. dopisać do spisu wartości pieniężne) w terminie 14 dni od zakończenia spisu z natury. Spis z natury na dzień likwidacji działalności (dla celów podatku dochodowego) należy wycenić wg cen zakupu. W pozostałych wypadkach wycena opiera się na następujących zasadach:

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja to nic innego jak okresowe skontrolowanie stanu majątkowego prowadzonego przedsiębiorstwa. Ze względu na obowiązujące przepisy w przypadku podatników prowadzących uproszczoną rachunkowość, inwentaryzacji dokonuje się w formie spisu z natury składników majątku. Szerszy zakres inwentaryzacji dotyczy podatników, którzy prowadzą pełne księgi ...