Inwentaryzacja

Spis z natury - Inwentaryzacja

Spis obejmuje całość towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów. Spis likwidacyjny obejmować powinien również wyposażenie ...

Księgowanie spisu z natury

Spis z natury nie stanowi samodzielnej pozycji KPiR lub ewidencji przychodów, zatem nie księguje się go pod poz. 1 oraz pod ostatnią pozycją danego roku. Wpisu dokonać można w kartach księgi ale niejako osobno, nie sumując go z poszczególnymi pozycjami w trakcie roku ...

Wycena spisu z natury

Wyceny dokonuje się najpóźniej w terminie 14 dni od daty sporządzenia spisu z natury. Dokonują podatnicy prowadzący działalność gospodarczą na zasadach ogólnych i według podatku liniowego - rozliczający się na podstawie podatkowej księgi przychodów rozchodów oraz podatnicy rozliczający się ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych, prowadząc ewidencję ryczałtu ...

Inwentaryzacja

Inwentaryzacja to nic innego jak okresowe skontrolowanie stanu majątkowego prowadzonego przedsiębiorstwa. Ze względu na obowiązujące przepisy w przypadku podatników prowadzących uproszczoną rachunkowość, inwentaryzacji dokonuje się w formie spisu z natury składników majątku. Szerszy zakres inwentaryzacji dotyczy podatników, którzy prowadzą pełne księgi ...

Wycena spisu z natury

Podatnicy zobowiązani są wycenić wartość spisu z natury (tzn. dopisać do spisu wartości pieniężne) w terminie 14 dni od zakończenia spisu z natury. Spis z natury na dzień likwidacji działalności (dla celów podatku dochodowego) należy wycenić wg cen zakupu. W pozostałych wypadkach wycena opiera się na następujących zasadach: