Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Wycena spisu z natury

27.10.2004 10:00 (aktualizacja: )

Wycena spisu z natury

Podatnicy zobowiązani są wycenić wartość spisu z natury (tzn. dopisać do spisu wartości pieniężne) w terminie 14 dni od zakończenia spisu z natury. Spis z natury na dzień likwidacji działalności (dla celów podatku dochodowego) należy wycenić wg cen zakupu. W pozostałych wypadkach wycena opiera się na następujących zasadach:

Składnik majątkowySposób wyceny
Zasady ogólneRyczałt

Materiały i towary handlowe

Według cen zakupu lub nabycia albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu lub nabycia.

Według cen zakupu albo według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, jeżeli są one niższe od cen zakupu, a także gdy nie jest możliwe ustalenie ceny zakupu.

Produkcja w toku oraz półwyroby, wyroby gotowe i braki własnej produkcji

Według kosztów wytworzenia.

Produkcja niezakończona przy działalności usługowej i budowlanej

Według kosztów wytworzenia, z tym że nie może to być wartość niższa od kosztów materiałów bezpośrednich zużytych do produkcji niezakończonej.

Produkcja zwierzęca

Według cen rynkowych z dnia sporządzenia spisu, z uwzględnieniem gatunku, grupy i wagi zwierząt.

Odpady użytkowe, które w toku działalności utraciły swoją pierwotną wartość użytkową

Według wartości wynikającej z oszacowania uwzględniającego ich przydatność do dalszego użytkowania.

Niesprzedane wartości dewizowe

Według cen zakupu z dnia sporządzenia spisu, a w dniu kończącym rok podatkowy - według cen zakupu, jednak w wysokości nie wyższej niż kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski w dniu kończącym rok podatkowy.

Nie dotyczy

Rzeczy zastawione w lombardzie

Według ich wartości rynkowej.

Towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika

Nie podlegają wycenie; wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią własność.

W razie przyjęcia wyceny towarów w kwocie niższej od ceny zakupu lub nabycia albo od kosztów wytworzenia, w szczególności z powodu uszkodzenia, wyjścia z mody, należy przy poszczególnych pozycjach uwidocznić również jednostkową cenę zakupu (nabycia) lub koszt wytworzenia.