Likwidacja firmy - remanent likwidacyjny

Wykreślenie - Likwidacja firmy

Zgłoszenia likwidacji działalności gospodarczej dokonują wspólnicy na druku CEiDG-1. Złożenie druku wyrejestrowuje spółkę w zakresie ...

Likwidacja spółki cywilnej

Podstawą likwidacji spółki cywilnej jest podjęcie decyzji w zakresie rezygnacji z dalszego prowadzenia spółki. Spółka ulega rozwiązaniu ...

Aport przedsiębiorstwa - Likwidacja firmy

Likwidacja działalności gospodarczej może być związana z wniesieniem jej w całości do innego podmiotu w zamian za określoną wartość – z reguły udziały w tym podmiocie. Rzadziej mówić można o sprzedaży przedsiębiorstwa, w przypadku czego zbycie całości składników majątkowych i niemajątkowych odbywa się w zamian za uzyskanie określonych wartości pieniężnych ...

Likwidacja a PIT - spis z natury

Spis z natury dla celów podatku dochodowego na dzień likwidacji objąć musi towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady oraz – inaczej niż w przypadku spisów sporządzanych w trakcie roku – wyposażenie ...

Podatek VAT - Likwidacja firmy

Dla celów podatku VAT likwidacja działalności zmusza do sporządzenia dodatkowego spisu z natury oraz wyceny tego spisu. Spisowi podlegają towary pozostałe na dzień zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu ...