Likwidacja a PIT – wykaz składników majątku

Podstawowym obowiązkiem w podatku dochodowym jest sporządzenie wykazu składników majątku, a dodatkowym – sporządzenie spisu z natury na dzień likwidacji.

Wykaz powinien zawierać: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Przychód podatkowy u prowadzącego działalność gospodarczą nie będzie rozliczany z tytułu posiadania majątku na dzień likwidacji, a dopiero ze zbycia tych składników. Ujęcie zatem majątku w wykazie nie oznacza, że zapłacić z tego tytułu należy podatek dochodowy z końcem roku, w którym działalność jest likwidowana.

Składnik majątku objęty wykazem na dzień likwidacji podlega opodatkowaniu w ramach działalności gospodarczej, jeżeli jego zbycie następować będzie w okresie 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji działalności. Rozliczenie kosztów sprzedaży możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy w związku z wykorzystywaniem danego składnika majątku w działalności gospodarczej nie został on rozliczony w kosztach w dowolnej formie.

Późniejsze zbycie nie będzie podlegało podatkowi dochodowemu od osób fizycznych.

Wykaz sporządza się również na dzień przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową.