Likwidacja a PIT - spis z natury

Spis z natury dla celów podatku dochodowego na dzień likwidacji objąć musi towary handlowe, materiały (surowce) podstawowe i pomocnicze, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady oraz – inaczej niż w przypadku spisów sporządzanych w trakcie roku – wyposażenie.

Podatnik jest obowiązany dokonać wyceny, w tym wyposażenia objętego spisem z natury, sporządzonym na dzień likwidacji działalności, według cen zakupu.

W pozostałym zakresie składniki majątku objęte spisem wycenia się według ceny nabycia towarów, a gdy cena nabycia nie istnieje, według kosztu wytworzenia określonego w momencie sporządzenia spisu.

Uwaga!

Ujęcie wyposażenia w spisie oraz jego wycena nie powoduje, że podatnik na koniec roku będzie musiał jego wartość wprowadzać do porównania ze spisem z natury na początku roku. Dopiero zbycie wyposażenia spowoduje, że podatnik musi rozliczyć przychód.

Spis z natury sporządzany jest na koniec i na początek roku, a różnica wpływa na wartość ustalanego dochodu. Spis w dacie likwidacji działalności obejmuje wyposażenie.

Na wysokość podatku na koniec roku wpływa wartość remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków.

Składnik majątku objęty wykazem na dzień likwidacji podlega opodatkowaniu w ramach działalności gospodarczej, jeżeli jego zbycie następować będzie w okresie 6 lat licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu likwidacji działalności. Rozliczenie kosztów sprzedaży możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy w związku z wykorzystywaniem danego składnika majątku w działalności gospodarczej nie został on rozliczony w kosztach w dowolnej formie.