Inne Podatki

Czynności cywilne PCCDarowiznaInwestycjeKontrola i karyLasyNieruchomości - zasady opodatkowaniaOdpowiedzialność osobista - Podatki w praktycePodatek giełdowy i kapitałowyPożyczkaRolnik i ogrodnikRuchomości (samochód)Spadek a podatkiSpółki i akcje - podatki w praktyceWygrane a podatkiWynajem - podatki w praktyce

Podatek od korepetycji - Podatki w praktyce

Działalność pozaszkolna (typowa umowa o pracę czy to na podstawie Karty Nauczyciela czy umowy o pracę zawartej z powołaniem się na ustawę - kodeks pracy) nauczycieli może skupiać się co najmniej na kilku czynnościach ...

Pożyczka - Podatki w praktyce

Pożyczka nie dotyczy oznaczonych, konkretnych rzeczy, można pożyczać jedynie nieoznaczone przedmioty lub środki pieniężne. Zwrot dotyczyć ma bowiem takiej samej ilości i jakości przedmiotów, ale nie koniecznie tych samych, które stanowiły przedmiot pożyczki. Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. W przypadku oddania w celu zwrotnych rzeczy określonych co do tożsamości, prawidłowym będzie zawarcie umowy najmu lub używania ...

Podatek od spadku - podatki w praktyce

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca z chwilą śmierci nabywa spadek. Od tego też momentu ciążyć będą na nim określone obowiązki dotyczące majątku, który nabywa. ....

Praca za granicą - podatki w praktyce

O tym, w jakim kraju należy płacić podatki decyduje zasada rezydencji. W jej myśl rezydent danego kraju rozlicza się w tym państwie z całości uzyskanych przychodów – zarówno tych uzyskanych w tym kraju, jak i osiągniętych poza jego granicami. Z zasadą rezydencji wiąże się zatem nieograniczony obowiązek podatkowy – czyli rozliczenie wszystkich zarobków danego podatnika ....

Umowa darowizny - podatki w praktyce

Choć darowiznę uznaje się za umowę, to świadczenie w niej jest tylko jednostronne. Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Zasady, jakie stosuje się do umowy darowizny regulowane są w ustawie kodeks cywilny. Konsekwencje podatkowe takiej czynności regulują przepisy ustawy o podatku od spadków i darowizn ...

Kontrola podatników - System podatkowy

Rozliczenie i zapłata podatków podlega stałej kontroli organów skarbowych. To właśnie one mają możliwość sprawdzać, czy zadeklarowane kwoty pozostają zgodne z faktycznie przeprowadzanymi czynnościami. Kontrola podatkowa przybiera z reguły trzy formy. Każda z nich objęta jest inną procedurą, a w konsekwencji organy przeprowadzające kontrolę mają inne uprawnienia ...