Spadek a podatki

Deklaracje dla podatku od spadków i darowizn - spadek - mój podatek od spadku

Podmiot opodatkowany podatkiem od spadków i darowizn złożyć musi deklarację z tego tytułu jeżeli: opłaca go osobiście (tzn. nie dochodzi do sytuacji, w której notariusz pobiera od niego podatek), nie jest zwolniony z podatku – podatnicy zwolnieni lub nie podlegający opodatkowaniu nie muszą składać deklaracji (wyjątkowo deklarację składa się, jeżeli przysługuje tzw. ulga nielimitowana w związku z czynnościami między najbliższą rodziną, w tym przypadku terminowe złożenie deklaracji jest warunkiem obowiązkowym korzystania ze zwolnienia) ...

Procedury sądowe - stwierdzenie nabycia spadku

obecnie możliwe jest dopełnienie formalności spadkowych w dwóch formach, sądowej oraz w części spraw - przed notariuszem, gdzie procedura notarialna skutkuje tym samym efektem, co sądowa lub stanowi element procedury, którą kontynuować należy następnie przed sądem ...

Dziedziczenie ustawowe - spadek

W przypadku, gdy spadkodawca nie wyraził woli, co do przekazania swojego majątku po śmierci, zastosowanie znajdują zasady wskazane w ustawie ...

Najprostszy testament - spadek

Wszystkie poniższe zapisy muszą dotyczyć osoby sporządzającej testament i muszą być wykonane własnoręcznie. Nikt nie może spisywać testamentu za składającego oświadczenie ...

Testament - spadek - rodzaje

Testamenty dzielą się na zwykłe i szczególne. Testamenty szczególne pozostają wiążące wyłącznie w przypadku ich potwierdzenia w terminie 6 miesięcy od ich sporządzenia, chyba że w tym czasie nastąpiła śmierć sporządzającego testament ...

Podatek od spadku - podatki w praktyce

Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, a spadkobierca z chwilą śmierci nabywa spadek. Od tego też momentu ciążyć będą na nim określone obowiązki dotyczące majątku, który nabywa. ....