Zapłata podatku - spadek - mój podatek od spadku

Spadek

Zapłata podatku

Podatek ustalany jest na podstawie decyzji ustalającej, wydawanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Decyzja wydawana jest po przedstawieniu przez podatnika zeznania SD-3 (deklaracja o nabyciu) lub oświadczenia SD-Z2 (zastosowanie zwolnienia podatkowego).

Podatek płatny jest dopiero po wydaniu decyzji, nie trzeba go płacić łącznie ze złożeniem deklaracji. Data odbioru decyzji decydująca jest terminem, od którego liczyć należy 14 dni na zapłatę podatku. Do terminu tego nie wlicza się dnia odbioru decyzji.

W SD-3 podatnik wskazuje podstawy korzystania z ulgi i zwolnień, grupy podatkowe, w stosunku do których dokonana była czynność opodatkowana oraz wartość nabytego od tej samej lub po tej samej osobie majątku w ciągu ostatnich 5 lat podatkowych.

Uwaga

Podatnik nie musi składać deklaracji SD-3 jeżeli korzysta z faktu niepodlegania opodatkowania, np. w związku z niską kwotą dziedziczenia lub darowizny lub ze zwolnienia z podatku np. ze względu na rodzaj majątku (np. gospodarstwo rolne, przedmioty użytku domowego). Wyjątkowo, w przypadku korzystania z ulgi nielimitowanej dotyczącej najbliższej rodziny, zamiast zeznania SD-3 należy złożyć deklarację SD-Z2. Zgłoszeniu podlega wyłącznie majątek, który rodzi obowiązek podatkowy oraz generuje obowiązek zapłaty podatku.

Podatku nie trzeba płacić ani nie trzeba składać żadnej deklaracji podatkowej przy nabyciu, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości nieprzekraczającej:

  • 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.
Oznaczenie grupy Kogo zaliczamy do grupy*

I grupa

małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów;

II grupa

zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych

III grupa

innych nabywców

*Za rodziców w rozumieniu ustawy uważa się również przysposabiających, a za zstępnych także przysposobionych i ich zstępnych.

Jeżeli nabycie własności rzeczy i praw majątkowych od tej samej osoby następuje więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Wynikająca z obliczenia nadwyżka podatku nie podlega ani zaliczeniu na poczet innych podatków, ani zwrotowi. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.

Kwoty nadwyżki w zł Podatek wynosi

ponad

do

 

1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

 

10.278

3 %

10.278

20.556

308 zł 30 gr i 5 % nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556

 

822 zł 20 gr i 7 % nadwyżki ponad 20.556 zł

2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

 

10.278

7 %

10.278

20.556

719 zł 50 gr i 9 % od nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556

 

1.644 zł 50 gr i 12 % od nadwyżki ponad 20.556 zł

3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

 

10.278

12 %

10.278

20.556

1.233 zł 40 gr i 16 % od nadwyżki ponad 10.278 zł

20.556

 

2.877 zł 90 gr i 20 % od nadwyżki ponad 20.556 zł

Uwaga

Korzystając z ulg podatkowych (np. w związku z nabyciem własności (współwłasności) budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, spółdzielczego prawa do domu jednorodzinnego albo udziału w takim prawie) – deklarację należy złożyć – a w części „UWAGI” wskazać rodzaj przysługującej podatnikowi ulgi podatkowej.

Obniżenie wysokości podatku możliwe jest w przypadku umiejętnego wykazania wartości kosztów obciążających przedmiot opodatkowania (np. długów lub zobowiązań). Jednak dłużnicy spadkodawcy lub osób, którym przysługują wierzytelności z tytułu zapisu (dalszego zapisu), wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci lub umorzenia jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego otwartego lub specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na podstawie dyspozycji uczestnika tych funduszy na wypadek jego śmierci są obowiązani przekazać naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela, informację o dokonanych wypłatach (zwrocie długu) i ich wysokości, w terminie 14 dni od dnia wypłaty. Podobnie należy postąpić przy wypłacie przez spadkobierców należności w gotówce przypadającej z tytułu zapisu, dalszego zapisu lub polecenia testamentowego.

Jeżeli przedmiotem aktu notarialnego, który ma być sporządzony, lub dokumentu, co do którego notariusz ma uwierzytelnić podpis, ma być zbycie praw do spadku albo zbycie lub obciążenie rzeczy lub praw majątkowych wskazanych powyżej, notariusz może dokonać tych czynności tylko za uprzednią pisemną zgodą naczelnika urzędu skarbowego albo po przedstawieniu zaświadczenia wydanego przez naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że nabycie jest zwolnione od podatku, że należny podatek został zapłacony albo zobowiązanie podatkowe wygasło wskutek przedawnienia.