Deklaracje dla podatku od spadków i darowizn - spadek - mój podatek od spadku

02.12.2013 10:00 (aktualizacja: )

Spadek

Deklaracje dla podatku od spadków i darowizn

Podmiot opodatkowany podatkiem od spadków i darowizn złożyć musi deklarację z tego tytułu jeżeli:

 • opłaca go osobiście (tzn. nie dochodzi do sytuacji, w której notariusz pobiera od niego podatek),
 • nie jest zwolniony z podatku – podatnicy zwolnieni lub nie podlegający opodatkowaniu nie muszą składać deklaracji (wyjątkowo deklarację składa się, jeżeli przysługuje tzw. ulga nielimitowana w związku z czynnościami między najbliższą rodziną, w tym przypadku terminowe złożenie deklaracji jest warunkiem obowiązkowym korzystania ze zwolnienia).

Aktualne deklaracje podatkowe

Bezpłatne  SMS Opis deklaracji
SD-2 (5) Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku - deklaracja przeznaczona dla kancelarii notarialnych
SD-3 (6) Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych - deklaracja przeznaczona dla podatników
SD-3/A (6) Informacja o pozostałych podatnikach
SD-Z2 (6) Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych
Wniosek.doc Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku
Wniosek.doc Oświadczenie o odrzuceniu spadku

Zeznanie SD-3

Zeznanie składa się w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego, naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania składającego deklarację. Podatnicy obowiązani są dołączyć do zeznania dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania potwierdzające:

 • nabycie rzeczy lub praw majątkowych, w szczególności: orzeczenie sądu, testament, umowę, ugodę, zaświadczenie banku o nabyciu praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy lub zaświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o nabyciu jednostek uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu inwestycyjnego otwartego albo specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego na wypadek jego śmierci;
 • posiadanie przez zbywcę tytułu prawnego do rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w zeznaniu, w szczególności: wypis z księgi wieczystej, umowę sprzedaży, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej;
 • istnienie długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe, a przy nabyciu w drodze zasiedzenia poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia, w szczególności: faktury dotyczące kosztów ostatniej choroby oraz pogrzebu spadkodawcy, wypis z księgi wieczystej potwierdzający obciążenie nieruchomości hipoteką, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej potwierdzające istnienie długów związanych ze spółdzielczymi prawami do lokali, zaświadczenie o zastawie sądowym, faktury dokumentujące poniesienie nakładów na rzecz przez nabywcę podczas biegu zasiedzenia.

W przypadku nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym przez kilku podatników, mogą oni złożyć wspólne zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych. W takim przypadku należy dołączyć SD-3/A, w którym wymienia się pozostałych podatników podatku.

Uwaga !

Po złożeniu zeznania należy czekać na decyzję ustalającą ze strony Naczelnika Urzędu Skarbowego. Od dnia jej doręczenia podatnik ma czas na zapłatę podatku od spadków i darowizn – podatnik ma 14 dni od tej daty na zapłatę podatku.

Zgłoszenie SD-Z2

Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy:

 • wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty 9.637 zł lub
 • gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego (nie musi to być czynność, dla której zastrzeżono ustawowo formę aktu notarialnego, ważne jest faktyczne zawarcie umowy w takiej formie, np. darowizna samochodu w formie aktu notarialnego między najbliższymi krewnymi nie wymaga złożenia druku, a dokonana w formie pisemnej – zobowiązuje do takiego złożenia).


Deklaracja SD-2

Notariusze są płatnikami podatku od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie. Obowiązani są:

 • prowadzić rejestr podatku;
 • pobrać należny podatek co do zasady z chwilą sporządzenia aktu notarialnego;
 • wpłacić pobrany podatek na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę płatnika, w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, a także przekazać w tym terminie deklarację o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku, według ustalonego wzoru, wraz z informacją o kwocie podatku należnego poszczególnym gminom;
 • przekazywać w terminie powyższym naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na siedzibę płatnika, odpisy sporządzanych aktów notarialnych dotyczących czynności, z tytułu których są płatnikami podatku.


Miejsce złożenia zeznania podatkowego

Właściwość miejscową organów podatkowych w sprawach podatku od spadków i darowizn ustala się:

 • jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości;
 • jeżeli przedmiotem nabycia jest nieruchomość lub prawa majątkowe wymienione wyżej i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości;
 • w przypadkach innych niż wymienione wyżej - według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu.