Pobierz e-pity 2022

Spółki i akcje - podatki w praktyce

Niezbędne decyzje zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Rozpatrzenie i zatwierdzenie w szczególności sprawozdania finansowego za ubiegły rok finansowy, decyzja co do wyniku finansowego spółki oraz absolutorium dla członków organów spółki to od lat obowiązkowe punkty porządku obrad zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. W 2022 r. po raz kolejny może ono ...

Niezbędne decyzje zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Zbycie udziałów a PIT - spółki i akcje

W związku ze zbyciem udziałów podatnik powtórnie musi rozliczyć transakcję obrotu tymi prawami. Przychód ze zbycia udziałów zalicza się do źródła – kapitały pieniężne. Możliwy jest również handel udziałami w ramach działalności gospodarczej (jeżeli podatnik wskaże przedmiot swojej działalności – taką metodę rozliczania przychodów) ...

Objęcie udziałów - spółki i akcje

Wyjątkowo – gdy udziały wnoszone są za aport do spółki będącej osobą prawną (zoo, akcyjna) obejmujący całe przedsiębiorstwo lub jego zorganizowaną część – przychód jest zwolniony z podatku i nie rozlicza się przychodu i kosztów ...

Opodatkowanie aportu - spółki i akcje

Likwidacja działalności gospodarczej może być związana z wniesieniem jej w całości do innego podmiotu w zamian za określoną wartość – z reguły udziały w tym podmiocie. Rzadziej mówić można o sprzedaży przedsiębiorstwa, w przypadku czego zbycie całości składników majątkowych i niemajątkowych odbywa się w zamian za uzyskanie określonych wartości pieniężnych ...

Nabycie i zbycie udziałów a VAT - spółki i akcje

Obecnie nie podlega podatkowi VAT wyłącznie transakcja zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Powoduje to, że zbycie na rzecz spółki środków trwałych lub towarów przedsiębiorstwa w zamian za udziały w podmiocie – polega opodatkowaniu podatkiem VAT. Oznacza to, że do ceny doliczyć należy podatek VAT lub też wykazać, że dane zbycie jest zwolnione z podatku VAT ...