Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Złagodzenie regulacji w zakresie Polskiej Spółki Holdingowej

Redakcja PIT.pl

Od 1 stycznia 2023 roku obowiązuje znowelizowana ustawa o CIT, która wprowadziła szereg istotnych zmian dla Polskich Spółek Holdingowych (PSH). Wprowadzone zmiany mają zasadniczo na celu uatrakcyjnienie reżimu PSH oraz zwiększenie jego dostępności.

 

Zwolnienie z opodatkowania dywidend

Jedną z kluczowych zmian jest wprowadzenie zwolnienia z opodatkowania 100% przychodów z dywidend wypłacanych do PSH, zamiast obowiązującego w 2022 r. 95% zwolnienia.

Warunkiem koniecznym do spełnienia po stronie PSH jest posiadanie przynajmniej 10% udziałów w spółce zależnej przez 2 lata (wcześniej okres ten wynosił rok). Warunek ten powinien być spełniony na dzień poprzedzający uzyskanie przychodów z dywidend lub zbycia udziałów.

Dywidendy spółek holdingowych nie podlegają od nowego roku mechanizmowi pay and refund w zakresie podatku u źródła, co oznacza, że wypłata dywidendy przekraczającej 2 mln zł nie wiąże się już z koniecznością pobrania i zapłaty podatku.

Złagodzono również warunki zwolnienia z opodatkowania dywidend wypłacanych przez zagraniczną spółkę zależną – spółka ta w roku podatkowym wypłaty dywidendy oraz w którymkolwiek z trzech poprzedzających lat (wcześniej 5 lat) nie może spełniać kryteriów pozwalających na zakwalifikowanie jej jako kontrolowaną spółkę zależną (CFC).

Nowe warunki formalne reżimu PSH

Oprócz zmian w zakresie opodatkowania otrzymywanych przez PSH dywidend, w 2023 r. ustawodawca przewidział również szereg zmian w zakresie formalnych warunków stosowania reżimu:

  • PSH może być także prosta spółka akcyjna (do tej pory mogła to być tylko spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna),
  • spółka zależna może korzystać ze zwolnienia opodatkowania dochodu z tytułu działalności prowadzonej w SSE (Specjalne Strefy Ekonomiczne) lub w ramach PSI (Polskiej Strefy Inwestycyjnej),
  • spółka zależna może posiadać więcej niż 5% udziałów w kapitale innej spółki oraz posiadać ogół praw i obowiązków w spółce osobowej.

Powyższe zmiany niewątpliwie należy ocenić jako korzystne – na skutek ich wdrożenia więcej spółek skorzysta z przepisów o PSH. W szczególności istotna wydaje się zmiana w zakresie posiadania udziałów i ogółu praw i obowiązków przez spółkę zależną. Regulacje obowiązujące w tym zakresie do końca 2022 r. były wyjątkowo restrykcyjne i stanowiły istotną barierę dla wielu przedsiębiorców.

Skutki nowelizacji

Pomimo korzystnych nowelizacji przepisów dotyczących spółek holdingowych, wiele warunków pozostało bez zmian, przykładowo wspólnikiem PSH bezpośrednio lub pośrednio nie może być podmiot mający siedzibę w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.  Ponadto, PSH nadal nie może tworzyć podatkowej grupy kapitałowej czy korzystać ze zwolnień z opodatkowania z tytułu działalności prowadzonej w SSE lub w ramach PSI. Pomimo realnej potrzeby zmian wynikającej z realiów biznesowych, w których działają polscy przedsiębiorcy, powyższe warunki nadal nie zostały złagodzone.

Niewątpliwie jednak zmiany wprowadzone w 2023 roku uatrakcyjniają PSH oraz zmniejszają bariery inwestowania w Polsce. Niektóre przepisy nadal budzą wątpliwości, jednakże obecną nowelizację przepisów można uznać jako krok w kierunku zmian na lepsze.

 

Autor: Remigiusz Fijak, Partner Associate ID Advisory

CIT