Zwolnienia - podatek leśny - nieruchomości

27.06.2013 10:00 (aktualizacja: )

Podatek leśny

Zwolnienia z podatku leśnego

Korzystanie ze zwolnień z podatku leśnego nie powoduje, że podatnik zwolniony jest ze składania deklaracji na ten podatek lub informacji.

Podstawą ustaleń co do systemu zwolnień z podatku leśnego na danym terenie są uchwały rady gminy. Gmina ma prawo nie tylko wprowadzić dodatkowe zwolnienia w stosunku do wymienionych poniżej, jak również rozszerzyć zakres poniższych zwolnień. Nie ma natomiast możliwości ich ograniczania.

Niemniej niezależnie dodatkowych zwolnień ustalanych przez radę gminę, zwalnia się od podatku leśnego:

  • lasy z drzewostanem w wieku do 40 lat;
  • lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
  • użytki ekologiczne.

Zwolnieniu podlegają również określne podmioty, niezależnie od rodzaju posiadanych przez nich lasów. Są nimi:

  • uczelnie;
  • publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne objęte systemem oświaty oraz prowadzące je organy, w zakresie lasów zajętych na działalność oświatową;
  • instytuty naukowe i pomocnicze jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk;
  • prowadzący zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.1)), lub zakłady aktywności zawodowej w zakresie lasów wymienionych w decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej lub zgłoszonych wojewodzie - zajętych na prowadzenie tego zakładu, z wyłączeniem lasów, które znajdują się w posiadaniu zależnym podmiotów niebędących prowadzącymi zakłady pracy chronionej spełniające warunek, o którym mowa w art. 28 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub zakłady aktywności zawodowej;
  • instytuty badawcze;
  • przedsiębiorcy o statusie centrum badawczo-rozwojowego uzyskanym na zasadach określonych w przepisach o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania zajętych na cele prowadzonych badań i prac rozwojowych - jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje z budżetu państwa zwrot utraconych dochodów.

Oprócz systemu zwolnień z podatku istnieje również możliwość obniżenia stawki podatku, zarówno decyzją rady gminy, jak również w stosunku do lasów ochronnych. W tym drugim przypadku stawka wynosi automatycznie 50% stawki podstawowej, chyba że rada gminy obniży ją dodatkowo lub np. wprowadzi zwolnienie z podatku takich lasów.