Podatek leśny - Podatki w praktyce

22.07.2011 10:00 (aktualizacja: )

Podatek leśny

Lasy, szkółki roślin, sprzedaż sadzonek drzew z własnego ogródka

Działalność leśna nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT lub CIT. Leśnik uzyskując zarobek z gospodarowania lasem opodatkowany jest podatkiem leśnym, liczonym od wielkości posiadanych i wykorzystywanych obszarów.

Posiadacz przydomowych sadzonek drzew i krzewów lub większych drzew nie zapłaci w ogóle podatku sprzedając je w całości (jako roślina - do dalszego sadzenia). Podobnie nie zapłaci ich rozsadzając drzewa w przydomowym ogrodzie lub tworząc szczepionki drzew. Cały czas działanie w niewielkim przydomowym ogrodzie będzie działalnością rolniczą i nie wymaga opłacania ani podatku dochodowego, ani leśnego. Działalność rozsadzania i sprzedaży sadzonek odróżnić należy od przydomowej działalności porównywalnej z działalnością leśną (pozyskiwania płodów lasu). Jako, że przydomowy zagajnik nie jest lasem, płody takie są opodatkowane.

Uwaga !

Zarobek z działalności leśnej to nie tylko sprzedaż małych drzewek (ściętych). Objąć może urządzanie, ochronę i zagospodarowanie lasu, utrzymywanie i powiększanie zasobów i upraw leśnych, gospodarowanie zwierzyną, pozyskiwanie - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Wyjątkiem od reguły wskazanej powyżej zgodnie z którą sprzedaż drzew do dalszego wzrostu i hodowli nie jest opodatkowana, jest sprzedaż drzew i roślin, które zostały wyhodowane w niektórych typach foliaków – a zatem, do których hodowli użyto:

 • Szklarni – przez która należy rozumieć obiekt ze szkła,
 • Foliowych tuneli ogrzewanych.

W przypadku hodowli w nieogrzewanych foliakach (czerpiących wyłącznie ciepło ze słońca) lub w innych formach tuneli chroniących przed działaniem czynników zewnętrznych, pogodowych (np. otulina watą, agrowłókniną) – sprzedaż nie stanowi tzw. działów specjalnych produkcji rolnej, w efekcie czego nie ma mowy o podatku od przychodu ze sprzedaży.

Dodatkowo podatek nie wystąpi, jeżeli ogrzewane tunele foliowe nie przekraczają łącznie u podatnika powierzchni 50 m. kw., natomiast szklarnie – 25 m kw. Tak małe obiekty nie powodują obowiązku płacenia podatku od sprzedaży drzewek i sadzonek.

Plik za SMS Opis deklaracji
DL-1 Deklaracja na podatek leśny
Decyzja w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku leśnym
Decyzja w sprawie umorzenia podatku leśnego

pobierz inne aktywne druki

 

Sprzedaż choinek na święta, igliwia, gałązek itp.

Sprzedaż płodów pozyskiwanych z drzew posiadanych  w ogrodzie nie można uznać za gospodarkę rolną lecz leśną. Sprzedający z przydomowego ogródka z reguły nie jest właścicielem lasu.

Uwaga !

Lasem jest grunt:

 • zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony:
  • przeznaczony do produkcji leśnej lub
  • stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
  • wpisany do rejestru zabytków;
 • związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Zatem, o ile sprzedaż sadzonek oraz wykopanych w całości drzew z własnego ogrodu nie stanowi działalności gospodarczej i nie podlega podatkowi dochodowemu, to już handel pochodzącymi z małego zagajnika – „płodami leśnymi” – powinna zostać opodatkowana. Przychód rozliczyć należy – w zależności od zorganizowania handlu:

 • jako inne źródła przychodów,
 • jako działalność gospodarcza.