Posiadam las - Obowiązek podatkowy - podatek leśny - nieruchomości

25.06.2013 10:00 (aktualizacja: )

Podatek leśny

Posiadam las

Posiadacze lasów (właściciele, posiadacze samoistni,  a także posiadacze lasów będących własnością Skarbu Państwa lub samorządu) zobowiązani są do opłacania podatku leśnego. Nie płacą natomiast podatku dochodowego od przychodów związanych z gospodarką leśną.

Płatności i deklaracje

Za gospodarkę leśną rozumieć należy działalność leśną w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów oraz realizację pozaprodukcyjnych funkcji lasu. Lasem jest grunt:

  • zwartej powierzchni co najmniej 0,10 ha, pokryty roślinnością leśną (uprawami leśnymi) - drzewami i krzewami oraz runem leśnym - lub przejściowo jej pozbawiony:
    • przeznaczony do produkcji leśnej lub
    • stanowiący rezerwat przyrody lub wchodzący w skład parku narodowego albo
    • wpisany do rejestru zabytków;
  • związany z gospodarką leśną, zajęty pod wykorzystywane dla potrzeb gospodarki leśnej: budynki i budowle, urządzenia melioracji wodnych, linie podziału przestrzennego lasu, drogi leśne, tereny pod liniami energetycznymi, szkółki leśne, miejsca składowania drewna, a także wykorzystywany na parkingi leśne i urządzenia turystyczne.

Podatek leśny

Podatek leśny opłacany będzie tylko od niektórych terenów leśnych. Dla celów podatku leśnego - lasem są wyłącznie grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Inne grunty – zalesione ogródki, zagajniki itp. nie podlegają temu podatkowi.

Dla celów podatku nie ma natomiast znaczenia, jaka powierzchnia gruntu leśnego znajduje się w posiadaniu lub jest własnością danej osoby. Podatek zostanie zatem ustalony również w przypadku, gdy teren lasu jest mniejszy niż 1 ha.

Wysokość podatku nie zależy od rodzaju drzewostanu lub klasy czy wieku drzew (informacje te mają natomiast znaczenie przy określaniu zwolnień z podatku leśnego).

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Średnią cenę sprzedaży drewna, o której mowa w ust. 1, ustala się na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie 20 dni po upływie trzeciego kwartału. Rada gminy może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.