Zapłata podatku leśnego - Obowiązek podatkowy - podatek leśny - nieruchomości

27.06.2013 10:00 (aktualizacja: )

Podatek leśny

Zapłata podatku leśnego

Podatek leśny inaczej opłacają osoby fizyczne – inaczej spółki i osoby prawne.

W przypadku osób fizycznych podatek ustala, w drodze decyzji, organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia lasu. Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia:

  • 15 marca,
  • 15 maja,
  • 15 września,
  • 15 listopada.

Podstawą dla ustalenia wysokości podatku jest informacja, którą składa podatnik w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym lub o zaistnieniu zmian w okolicznościach wskazujących na  obowiązek zapłaty podatku.

Bez wydania decyzji ze strony organu podatnik, który przesłał organowi informację nie musi płacić tego podatku.
 

Plik za SMS Opis deklaracji
DL-1 Deklaracja na podatek leśny
Decyzja w sprawie określenia wysokości zobowiązania w podatku leśnym
Decyzja w sprawie umorzenia podatku leśnego

pobierz inne aktywne druki

 

W przypadku zmian w trakcie roku – podatnik ma obowiązek zawiadomić organ o zmianie, a ten dokonuje zmiany wydanej decyzji.

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa są obowiązane:

  • składać, w terminie do dnia 15 stycznia, organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasów, deklaracje na podatek leśny na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;
  • odpowiednio skorygować deklaracje, w razie zaistnienia zmian, o których mowa w art. 5 ust. 4, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych zmian;
  • wpłacać w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego obliczony w deklaracji podatek leśny na rachunek budżetu właściwej gminy, za poszczególne miesiące, do dnia 15 każdego miesiąca.

Zatem podatek jest płacony bez wydawania decyzji przez organ, deklaracja składana musi być corocznie, a podatek – płatny co miesiąc.

Jednocześnie odpowiedzialność za prawidłowe obliczenie wysokości należnego podatku spoczywa w takim wypadku na płacącym podatek, a nie na organie.

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.