Podatek leśny - nieruchomości

27.06.2013 10:00 (aktualizacja: )

Podatek leśny

Podatek leśny a działalność gospodarcza związana z lasem

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. W przypadku zatem, gdy las wykorzystywany jest na działalność gospodarczą.

Za działalność leśną uważa się działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania - z wyjątkiem skupu - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.

Skup - drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego celem sprzedaży lub wykorzystania nie stanowi już działalności leśnej nwet w przypadku posiadacza lasu.

Podobnie nabycie lasu celem wykarczowania go i prowadzenia na terenie działalności gospodarczej, budowy infrastruktury itp. nie jest działalnością leśną. Nie prowadzi ona bowiem do utrzymania i powiększania zasobów i upraw leśnych, lecz jest działalnością eliminującą tereny leśne.

Grunty i lasy zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości.

Działalność gospodarcza to każda działalność zarobkowa w rozumieniu przepisów prawa działalności gospodarczej, wykonywanie wolnego zawodu, a także każda inna działalność zarobkowa wykonywana we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność - do przedsiębiorców.