Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Deklaracja podatkowa - darowizna - podatki w praktyce

05.07.2013 10:00 (aktualizacja: )

Darowizna

Deklaracja podatkowa

Podatek od darowizn jest o tyle specyficzny, że podatnik ponosi odpowiedzialność za terminowe złożenie deklaracji, po której powinien czekać na wydanie decyzji ze strony organu podatkowego.

Deklarację składa się w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego (powstaje on z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia; jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń). Do zeznania podatkowego dołącza się dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania.
 

Deklaracje  SMS Opis deklaracji
SD-3 Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych

Wyjątkiem jest darowizna uczyniona w formie aktu notarialnego, której nie ma obowiązku zgłaszać na deklaracji podatkowej. W tym przypadku notariusz pobierze podatek i to on rozlicza się z urzędem skarbowym, a nie podatnik.

W przypadku podatników korzystających z ulgi nielimitowanej – podatnicy deklarację podatkową składają w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 

Deklaracje  SMS Opis deklaracji
SD-Z2 Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych  

Również w tym przypadku, gdy darowizna jest uczyniona w formie aktu notarialnego, nie ma obowiązku sporządzania deklaracji i wysyłania jej do organu podatkowego. Obowiązku tego dopełni notariusz jako płatnik.

Na podstawie deklaracji naczelnik urzędu skarbowego wyznacza podatnikowi podatek do zapłaty (decyzja wymiarowa, ustalająca). Termin płatności podatku od spadków i darowiznwynosi 14 dni od dnia doręczenia podatnikowi decyzji organu podatkowego ustalającej wysokość podatku.


Dokumenty składane łącznie z deklaracją

Do zeznania należy dołączyć dokumenty mające wpływ na określenie podstawy opodatkowania potwierdzające:

  • nabycie rzeczy lub praw majątkowych – w przypadku darowizny – umowę;
  • posiadanie przez zbywcę tytułu prawnego do rzeczy lub praw majątkowych wymienionych w zeznaniu, w szczególności: wypis z księgi wieczystej, umowę sprzedaży, zaświadczenie spółdzielni mieszkaniowej;
  • istnienie długów i ciężarów, obciążających nabyte rzeczy lub prawa majątkowe.

Nabycie współwłasności

W przypadku nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym przez kilku podatników, mogą oni złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Składa się je wraz z informacją o pozostałych podatnikach.

Deklaracja SMSOpis deklaracji
SD-3/AInformacja o pozostałych podatnikach

Właściwy urząd

W przypadku nabycia w drodze darowizny właściwość miejscowa organu podatkowego jest uzależniona od przedmiotu darowizny. Jeśli jej przedmiotem:

  • jest nieruchomość, użytkowanie wieczyste, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości,
  • jest nieruchomość lub prawa majątkowe wymienione w lit. a i jednocześnie inne prawa majątkowe lub rzeczy ruchome, a nieruchomości są położone w terytorialnym zasięgu działania jednego naczelnika urzędu skarbowego - według miejsca położenia nieruchomości,
  • w przypadkach innych niż powyższe - według miejsca zamieszkania nabywcy w dniu powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku braku takiego miejsca - według ostatniego miejsca jego pobytu w tym dniu;