Ulga nielimitowana - darowizna - podatki w praktyce

Darowizna

Ulga nielimitowana

Ulga nielimitowana obejmuje czynności na rzecz:

 • Zstępnych (dzieci, wnuki etc.),
 • Wstępnych (rodzice dziadkowie etc.),
 • Małżonka (mąż, żona)
 • Pasierba, ojczyma, macochy,
 • Rodzeństwa (brat, siostra).

Uwaga !

Ulga nie obejmuje czynności na rzecz dalszej rodziny, w szczególności kuzynów, zięcia – teścia.

Ulga możliwa jest wyłącznie w przypadku dopełnienia odpowiednich formalności, w szczególności:

 • terminowego zadeklarowania  czynności,
 • złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej,
 • dokonania czynności w odpowiedniej formie.

Uwaga !

Wyłącznie czynność dokonana przed notariuszem (w formie aktu notarialnego) nie wymaga dopełnienia formalności. Dodatkowo zgłoszenia nie trzeba dokonywać, jeżeli wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych nie przekracza 9637 zł.

Aby nabycie nie podlegało opodatkowaniu należy:

 • złożyć formularz SD-Z2,
 • dopełnić terminu 6 miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku,
 • w przypadku darowizny lub polecenia darczyńcy – gdy ich przedmiotem są środki pieniężne – udokumentować ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
   
Deklaracja  SMS Opis deklaracji
SD-Z2 Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych  

Uwaga !

Wyjątkowo jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie powyższych terminów, zwolnienie jest dopuszczalne, gdy nabywca:

 • zgłosi nabycie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz
 • uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.