Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15

30

Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

15
30
Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Szerszy krąg zwolnionych z podatku od spadków i darowizn

Ewelina Czechowicz

27 października 2020 roku wchodzą w życie uchwalone przed Sejm przepisy, które poszerzają krąg uprawnionych do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Do zwolnienia będą mieć prawo m.in. wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Szerszy krąg zwolnionych z podatku od spadków i darowizn
Źródło: shutterstock.com

W Dzienniku Ustaw z 12 października 2020 r. opublikowano ustawę z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1761) przepisy ustawy wejdą w życie 27 października 2020 r.

Szersza definicja zstępnych

Zgodnie z przyjętymi zmianami, w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2019 r. poz. 1813) w art. 14 po ust. 4 został dodany art. 4a w brzmieniu:

„4a. Za zstępnych w rozumieniu ustawy uważa się również osoby, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821), a za wstępnych także odpowiednio osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka lub pracujące z dziećmi w placówce opiekuńczo – wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.”.

Kto zyska prawo do zwolnienia?

Zgodnie z treścią znowelizowanych przepisów  prawo do zwolnienia z podatku od spadków i darowizn zyskają m.in. wychowankowie rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka. Na podstawie nowych przepisów zwolnienie od podatku od spadków lub darowizny przysługiwać będzie osobom, które przebywają lub przebywały w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

Nowe rozwiązania obejmują rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne formy opieki sprawowanej przez osoby spokrewnione i niespokrewnione, definiowane w ustawie o pieczy zastępczej.

Dwie nowe grupy uprawnione do zwolnienia

Na mocy nowych przepisów można wyodrębnić dwie nowe grupy uprawnionych, do których będą należeć:

  1. osoby aktualnie przebywające oraz osoby, które w przeszłości przebywały w rodzinie zastępczej, w rodzinnym domu dziecka, w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w przypadku gdy darczyńcą lub spadkobiercą była osoba tworząca rodzinę zastępczą, prowadząca rodzinny dom dziecka, pracująca w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo pracująca w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej.
  2. osoby tworzące rodzinę zastępczą, prowadzące rodzinny dom dziecka, pracujące w placówce opiekuńczo-wychowawczej albo pracujące w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, w przypadku gdy darczyńcą lub spadkobiercą była osoba, która znajdowała się pod ich opieką.

Podatki od spadków i darowizn stanowią dochód jednostek samorządu terytorialnego, trudno jednak oszacować jak uszczuplenie daniny wpłynie na budżet gmin. 

 

Ustawa wejdzie w życie z  dniem 27 października 2020 r.

Darowizna i spadek