Zwolnienie z podatku od darowizn - darowizna - podatki w praktyce

Darowizna

Zwolnienie z podatku od darowizn

Niektóre z darowizn nie spowodują obowiązku zapłaty podatku. Dzieje się tak w przypadku, gdy dany rodzaj darowizny korzysta ze zwolnienia z podatku.

Podstawowym zwolnieniem jest tzw. ulga nielimitowana, dotycząca najbliższej rodziny.  Zwolnienie dotyczy zarówno darowizn pieniędzy, jak i rzeczy.

Osoba, która nie korzysta z powyższego zwolnienia, czy to ze względu na darowiznę między osobami z kręgu dalszej rodziny lub osób niespokrewnionych, czy to ze względu na niespełnienie warunków formalnych powyższego zwolnienia – powinna korzystać z rozwiązań wskazanych poniżej.

Po pierwsze, opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej:

  • 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Uwaga! Zliczenie darowizn z okresu 5 lat

Jeżeli od tej samej osoby otrzymuje się darowiznę więcej niż jeden raz, do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych dolicza się wartość rzeczy i praw majątkowych nabytych od tej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie. Od podatku obliczonego od łącznej wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych potrąca się podatek przypadający od opodatkowanych poprzednio nabytych rzeczy i praw majątkowych. Nabywcy obowiązani są w zeznaniu podatkowym wymienić rzeczy i prawa majątkowe nabyte w podanym wyżej okresie.

Darowizny do wartości wskazanej powyżej nie wykazuje się w deklaracji podatkowej oraz nie trzeba w ogóle rozliczać w urzędzie.

Po drugie istnieją zwolnienia przedmiotowe z tytułu:

  • nabycia w drodze darowizny nieruchomości od osób zaliczanych do I grupy podatkowej do łącznej wysokości nieprzekraczającej 110 m2 powierzchni użytkowej budynku lub lokalu przy spełnieniu określonych warunków – ulga mieszkaniowa,
  • otrzymania (dodatkowo, poza powyżej wskazaną kwotą) pieniędzy w kwocie 9.637 zł od jednego darczyńcy, a od wielu darczyńców łącznie nie więcej niż 19.274 zł w okresie 5 lat od daty pierwszej darowizny, jeżeli pieniądze te lub rzeczy obdarowany przeznaczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania na wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni, budowę domu jednorodzinnego, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość albo spłatę zabezpieczonego hipoteką kredytu mieszkaniowego wraz z odsetkami,
  • nabycia nieruchomości, użytkowania wieczystego nieruchomości lub jej części wraz z częściami składowymi - z wyjątkiem dotyczącym części budynków na takiej nieruchomości, tj. budynków mieszkalnych, budynków zajętych na cele specjalistycznego chowu i wylęgu drobiu lub specjalistycznej hodowli zwierząt wraz z urządzeniami i ze stadem hodowlanym oraz urządzeń do prowadzenia upraw specjalnych, jak: szklarnie, inspekty, pieczarkarnie, chłodnie, przechowalnie owoców. Warunkiem jest to, żeby nabycie spełniało dodatkowy warunek, tj. gdy w chwili nabycia nieruchomość ta stanowi gospodarstwo rolne lub jego część albo wejdzie w skład gospodarstwa rolnego będącego własnością nabywcy i to gospodarstwo rolne będzie prowadzone przez nabywcę przez okres co najmniej 5 lat od dnia nabycia,
  • nabycie praw do wkładów w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub w spółdzielni kółek rolniczych,
  • nabycie w drodze darowizny praw do rachunku oszczędnościowo-kredytowego przez osobę pozostającą faktycznie we wspólnym pożyciu małżeńskim z posiadaczem rachunku oszczędnościowo-kredytowego w kasie mieszkaniowej, pod warunkiem przeznaczenia środków zgromadzonych na tym rachunku na cele mieszkaniowe,
  • nabycie przez rolnika pojazdów rolniczych i maszyn rolniczych oraz części do tych pojazdów i maszyn pod warunkiem, że te pojazdy i maszyny rolnicze w ciągu 3 lat od daty otrzymania nie zostaną przez nabywcę sprzedane lub darowane osobom trzecim; niedotrzymanie tego warunku powoduje utratę zwolnienia,
  • nabycie w drodze darowizny (ale również w drodze dziedziczenia) przez osoby tworzące rodzinę zastępczą lub prowadzącego rodzinny dom dziecka, o których mowa w przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, pieniędzy lub innych rzeczy pod warunkiem, że pieniądze te lub rzeczy w okresie 12 miesięcy od dnia ich otrzymania zostaną przeznaczone na cele bezpośrednio związane ze sprawowaniem pieczy zastępczej.