Wartość darowizny - darowizna - podatki w praktyce

Darowizna

Wartość darowizny

W deklaracji podatkowej składanej w związku z otrzymaną darowizną, podatnik sam określa jej wartość.

Podstawą ustalenia, jaką wysokość podatku należy zapłacić jest cena rynkowa przedmiotu darowizny z dnia powstania obowiązku podatkowego (w przypadku darowizny pieniężnej będzie to po prostu wartość dokonanej darowizny).

Zawyżona lub zaniżona wartość darowizny spowodować może negatywne konsekwencje dla obdarowanego. Wartość rynkowa to nie zawsze wartość wskazana w umowie między stronami. To, że dwie osoby umówiły się, że coś jest warte określoną wartość, nie znaczy, że faktycznie rynkowo dana rzecz lub prawo nie jest warte mniej lub więcej.

Uwaga! Wartość hipotetyczna czy rzeczywiście możliwa do uzyskania

Przyjmuje się, że pojęcie wartości rynkowej należy wiązać z obrotem rzeczywistym - o ceny, które można uzyskać w obrocie. Nie można posłużyć się hipotetycznymi cenami, niemożliwymi do uzyskania.

Wartość rynkową rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich miejsca położenia, stanu i stopnia zużycia, oraz w obrocie prawami majątkowymi tego samego rodzaju, z dnia powstania obowiązku podatkowego.

Uwaga! Pojedynczy przedmiot czy komplet

Przedmiotem darowizny może być kolekcja. W takim przypadku wartość szacuje się dla całej kolekcji a nie dla pojedynczych egzemplarzy. Poszczególne części kolekcji są w tym przypadku inaczej warte niż ich zbiór jako całość.

Jeżeli nabywca nie określił wartości nabytych rzeczy lub praw majątkowych (jeżeli kilku nabywców podało różne wartości tej samej rzeczy lub prawa majątkowego) albo wartość określona przez niego nie odpowiada, według oceny naczelnika urzędu skarbowego wartości rynkowej, organ ten wezwie nabywcę do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania, podając jednocześnie wartość według własnej, wstępnej oceny. Jeżeli nabywca, pomimo wezwania, nie określił wartości lub podał wartość nieodpowiadającą wartości rynkowej, naczelnik urzędu skarbowego dokona jej określenia z uwzględnieniem opinii biegłego lub przedłożonej przez nabywcę wyceny rzeczoznawcy. Jeżeli organ podatkowy powoła biegłego, a wartość określona z uwzględnieniem jego opinii różni się o więcej niż 33 % od wartości podanej przez nabywcę, koszty opinii biegłego ponosi nabywca.

Wartość rynkową określa się po odliczeniu długów i ciężarów obciążających przedmiot darowizny. Potrąca się je według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego. Długi poniesione przed tymi datami – określa się według ich faktycznej wartości z dnia poniesienia (czyli takiej, jaka faktycznie wystąpiła).