Darowizna a przychód nieudokumentowany - darowizna - podatki w praktyce

Darowizna

Darowizna a przychód nieudokumentowany

Wielkość posiadanego przez nas majątku może zaciekawić urząd skarbowy szczególnie w przypadku, gdy nie posiadamy źródeł utrzymania. W takim przypadku urząd skarbowy rozpoczyna szacowanie przychodów. Wysokość przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych ustala się na podstawie poniesionych przez podatnika w roku podatkowym wydatków i wartości zgromadzonego w tym roku mienia, jeżeli wydatki te i wartości nie znajdują pokrycia w mieniu zgromadzonym przed poniesieniem tych wydatków lub zgromadzeniem mienia, pochodzącym z przychodów uprzednio opodatkowanych lub wolnych od opodatkowania.

Podatnik ma prawo dowodzić, że majątek, którego jest właścicielem uzyskał on w drodze darowizny. W takim przypadku uniknie on ryzyka szacowania dochodu oraz sankcyjnej stawki 75% podatku liczonego od oszacowanego dochodu. Nie znaczy to jednak, że podatnik uniknie w ogóle podatku powołując się po prostu na otrzymanie darowizny. Tu również występuje sankcyjna stawka podatku – 20%.

Uwaga!

Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20 %, jeżeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a należny podatek od tego nabycia nie został zapłacony.

Prawidłowe ustalenie wartości darowizn oraz respektowanie pewnych zasad powinno jednak ograniczyć powyższą sankcję.

 1. Przede wszystkim należy pamiętać, by korzystać z ulgi nielimitowanej. Istnieje jednak wymóg zgłoszenia darowizny w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego. Może zatem warto co jakiś czas otrzymywać darowizny i zgłaszać je – wówczas mienie podatnika pochodzić będzie z tytułu takich darowizn, a nie ze źródeł nieujawnionych.
 2. Pamiętać warto o kwotach zwolnionych z opodatkowania. Jeżeli wskażemy, że od jednej osoby otrzymaliśmy 100.000 zł darowizny to organ skarbowy posiada podstawę do wyliczenia podatku. Jeżeli jednak w związku z organizowanym przyjęciem 30 osób podaruje nam kwoty 1000 zł – to nie posiadamy obowiązku takiej kwoty nigdzie zgłaszać. Limity darowizn nie podlegających opodatkowaniu wynoszą:
  • 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.
 3. Warto wiedzieć, że darowizna nie musi być uczyniona na konto bankowe. W przypadku większości darowizn oświadczenia strony powinny być wystarczającym dowodem w sprawie. Wyjątkowo w przypadku wskazanej w pkt 1 ulgi nielimitowanej darowizna powinna zostać uczyniono na konto bankowe lub konto w SKOK,
 4. Należy pamiętać, że powyższe kwoty liczy się jako sumę z okresu 5 lat. Jeżeli zadane będzie pytanie o wcześniejsze darowizny należy sprawdzić, czy przypadkiem wcześniej nie otrzymaliśmy już jakichś kwot od danej osoby.
 5. Odpowiedzialność w tym zakresie nie przedawnia się tzn. jeżeli wskażemy, że otrzymaliśmy darowiznę, to nawet jeśli było to dawniej niż 5 lat od chwili darowizny, organ skarbowy ma prawo naliczyć podatek. Jeżeli podatnik powoła się na nieujawnioną wcześniej darowiznę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ujawnienia tego faktu.
 6. Oprócz darowizn możliwe jest również otrzymanie pewnych kwot tytułem pożyczki, które nie podlegają zwolnieniu z opodatkowania, tu m.in. zwolnienie stosuje się do pożyczki do wartości 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej a w przypadku innych osób - na podstawie umowy zawartej między, do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5.000 zł od jednego podmiotu i 25.000 zł od wielu podmiotów - w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych, począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r.