Wymiar urlopu wypoczynkowego 2023

Iwona Maczalska

Wymiar urlopu wypoczynkowego

Staż pracyWymiar urlopu wypoczynkowego

jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat*

20 dni roboczych

jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat*

26 dni roboczych

* Do okresu zatrudnienia od którego zależy prawo do określonego wymiar urlopu wypoczynkowego, wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy w zatrudnieniu oraz sposób ustania stosunku pracy.

Do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, oprócz stażu pracy wlicza się również okresy ukończonej nauki w:

  1. zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  2. średniej szkoły zawodowej - przewidziany programem nauczania czas trwania nauki,
    nie więcej jednak niż 5 lat,
  3. średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat,
  4. średniej szkoły ogólnokształcącej - 4 lata,
  5. szkoły policealnej - 6 lat,
  6. szkoły wyższej - 8 lat.

- okresy te nie podlegają sumowaniu.

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracowników młodocianych

Staż pracyWymiar urlopu wypoczynkowego

jeżeli pracownik młodociany zatrudniony jest co najmniej 6 miesięcy *

12 dni roboczych

jeżeli pracownik młodociany zatrudniony jest co najmniej 12 miesięcy *

26 dni roboczych

*Wielkości te podlegają zsumowaniu w pierwszym roku pracy nieletni ma prawo aż do 38 dni wolnych. Wymiar każdego kolejnego urlopu wynosi już 26 dni. W roku kalendarzowym, w którym młodociany kończy 18 lat, ma prawo do urlopu wyłącznie w wymiarze 20 dni roboczych.

  • art. 152 - 173 Ustawy - Kodeks pracy z dnia 26.06.1974 (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 tekst ujedn.)

UrlopKodeks pracy