Pobierz e-pity 2019

Dodatki za pracę w godzinach nocnych 2019-2020

08.05.2018 15:00 (aktualizacja: )

Każdemu pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Dodatek ten wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli pracownik stale wykonuje pracę w porze nocnej poza zakładem pracy dodatek może zostać zastąpiony ryczałtem. Jego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Czym jest praca w porze nocnej?

Zanim przystąpimy do obliczania wynagrodzenia za czas pracy w godzinach nocnych należy ustalić czym jest pora nocna. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy poprzez pracę w porze nocnej należy rozumieć pracę odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00. W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym. Jeżeli takich aktów w zakładzie nie ma wówczas prawo do wyznaczenia godzin nocnych leży w kompetencjach pracodawcy.

Dodatki za pracę w nocy w 2019 roku
MiesiącWysokość dodatku za 1h pracy
Styczeń 20192,56 zł
Luty 20192,81 zł
Marzec 20192,68 zł
Kwiecień 20192,68 zł
Maj 20192,68 zł
Czerwiec 20192,96 zł
Lipiec 20192,45 zł
Sierpień 20192,68 zł
Wrzesień 20192,68 zł
Październik 20192,45 zł
Listopad 20192,96 zł
Grudzień 20192,81 zł

* Zestawienie utworzone na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 2250 zł.

Uwaga! Jak liczyć dodatki za pracę w nocy w 2019 roku

Przykład

Dodatek za pracę w nocy dla pracowników, dla których dniem wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia czasu pracy jest sobota w marcu 2019 roku będzie wynosił:

DODATEK = Wysokość minimalnego wynagrodzenia / wymiar czasu pracy w danym miesiącu x 20%

2250 zł / 168 godzin (marzec) x 20 % = 13,39 x 20 % = 2,68 zł

Podstawa prawna:

Art. 151(8) § 1 oraz § 2 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 tekst ujedn.)

§ 1 . Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.