Pobierz e-pity 2022

Dodatki za pracę w godzinach nocnych 2023

Iwona Maczalska 08.05.2018 15:00 (aktualizacja: )

Każdemu pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej. Dodatek ten wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeżeli pracownik stale wykonuje pracę w porze nocnej poza zakładem pracy dodatek może zostać zastąpiony ryczałtem. Jego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.

Czym jest praca w porze nocnej?

Zanim przystąpimy do obliczania wynagrodzenia za czas pracy w godzinach nocnych należy ustalić czym jest pora nocna. Zgodnie z przepisami kodeksu pracy poprzez pracę w porze nocnej należy rozumieć pracę odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00. W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym. Jeżeli takich aktów w zakładzie nie ma wówczas prawo do wyznaczenia godzin nocnych leży w kompetencjach pracodawcy.

 

Dodatki za pracę w nocy w 2023 roku

MiesiącWysokość dodatku za 1h pracy
Styczeń 20234,15 zł
Luty 20234,36 zł
Marzec 20233,79 zł
Kwiecień 20234,59 zł
Maj 20234,15 zł
Czerwiec 20234,15 zł
Lipiec 20234,29 zł
Sierpień 20234,09 zł
Wrzesień 20234,29 zł
Październik 20234,09 zł
Listopad 20234,50 zł
Grudzień 20234,74 zł

* Zestawienie utworzone na podstawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w kwocie 3490 zł - od 1 stycznia oraz 3600 zł od 1 lipca.

 

Uwaga! Jak liczyć dodatki za pracę w nocy w 2023 roku

Przykład

Dodatek za pracę w nocy dla pracowników, dla których dniem wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia czasu pracy jest sobota w marcu 2023 roku będzie wynosił:

DODATEK = Wysokość minimalnego wynagrodzenia / wymiar czasu pracy w danym miesiącu x 20%

3490 zł / 184 godzin (marzec) x 20 % = 3,79 zł

Podstawa prawna:

Art. 151(8) § 1 oraz § 2 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz. 94 tekst ujedn.)

§ 1 . Pracownikowi wykonującemu pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 2. W stosunku do pracowników wykonujących pracę w porze nocnej stale poza zakładem pracy dodatek, o którym mowa w § 1, może być zastąpiony ryczałtem, którego wysokość odpowiada przewidywanemu wymiarowi pracy w porze nocnej.