Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej 2021-2022

Iwona Maczalska 08.05.2018 15:03 (aktualizacja: )

Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

Ubezpieczonemu pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję tą wydaje w terminie 14 dni od:

  • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
  • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.
Wysokość jednorazowych odszkodowań
 Obowiązujące
od 1 kwietnia 2021
do 31 marca 2022

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

1033 zł

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

1033 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

18 086 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

18 086 zł

gdy uprawniony jest  małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

93 014 zł

 

 

gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

46 507 zł

gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

93 014 zł 

oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

93 014 zł 

oraz 18 086 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko

gdy obok małżonka lub dzieci  uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

18 086 zł

gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

46 507 zł,

oraz 18 086 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 lutego 2021 roku w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (MP 2021 poz. 217)