Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej 2023-2024

Iwona Maczalska

Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

Ubezpieczonemu pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję tą wydaje w terminie 14 dni od:

  • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
  • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.
Wysokość jednorazowych odszkodowań
 Obowiązujące
od 1 kwietnia 2023
do 31 marca 2024

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

1269 zł

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

1269 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

22 212 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

22 212 zł

gdy uprawniony jest  małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

114 231 zł

gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

57 115 zł

gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

114 231 zł

oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

114 231 zł 

oraz 22 212 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko

gdy obok małżonka lub dzieci  uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

22 212 zł

gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

57 115 zł

oraz 22 212 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

Obwieszczenie ministra rodziny i polityki społecznej z 16 lutego 2023 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. (MP 2023 poz. 252)

 

Wysokość jednorazowych odszkodowań
 Obowiązujące
od 1 kwietnia 2022
do 31 marca 2023

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

1133 zł

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

1133 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

19 819 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

19 819 zł

gdy uprawniony jest  małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

101 926 zł,

gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

50 963 zł,

gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

101 926 zł 

oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na każde z tych dzieci

gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

101 926 zł  

oraz 19 819 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługujące na drugie i każde następne dziecko

gdy obok małżonka lub dzieci  uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

19 819 zł

gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

50 963 zł,

oraz 19 819 zł tytułu zwiększenia tego odszkodowania  przysługujące na drugiego i każdego następnego uprawnionego

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 lutego 2022 roku w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (MP 2022 poz. 287)