Pobierz e-pity 2020

Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy lub choroby zawodowej 2019-2020

08.05.2018 15:03 (aktualizacja: )

Wysokość jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy

Ubezpieczonemu pracownikowi, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.

Decyzję o przyznaniu, odmowie oraz wysokości jednorazowego odszkodowania podejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Decyzję tą wydaje w terminie 14 dni od:

  • otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej,
  • wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.

 

Wysokość jednorazowych odszkodowań obowiązujące od 1 kwietnia 2019 do 31 marca 2020

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

917 zł

za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych

917 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego

16 048 zł

z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia lub rencisty

16 048 zł

gdy uprawniony jest małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty

82 531 zł

 

gdy uprawniony jest członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko

41 265 zł

gdy uprawnieni są równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego

82 531 zł,

oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego
odszkodowania przysługującego na każde z tych
dzieci

gdy uprawnionych jest równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego

82 531 zł,

oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci

gdy obok małżonka lub dzieci uprawnieni są równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego; każdemu z nich przysługuje ta kwota, niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom

16 048 zł,

gdy uprawnieni są tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego

41 265 zł,

oraz 16 048 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na
drugiego i każdego następnego uprawnionego

 

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 21 marca 2019 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, M.P. poz. 270