Pobierz e-pity 2022

Współczynnik urlopowy 2023

Iwona Maczalska 08.05.2018 15:03 (aktualizacja: )

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop (współczynnik urlopowy)

Każdemu pracownikowi, który nie mógł wykorzystać swojego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny. Do jego obliczenia niezbędne jest ustalenie wysokości współczynnika urlopowego.

W celu ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego jaki przysługuje pracownikowi za 1 dzień urlopu wypoczynkowego należy posłużyć się tzw. współczynnikiem urlopowym. Współczynnik ten ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje wyłącznie do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w tym roku.

Współczynnik urlopowy w 2023 roku
Wymiar czasu pracyWysokość współczynnika urlopowego
Pracownicy pełnoetatowi20,83
Pracownicy na 1/4 etatu5,21
Pracownicy na 1/3 etatu6,93
Pracownicy na 1/2 etatu10,42
Pracownicy na 3/4 etatu15,62

 

Współczynnik urlopowy w 2022 roku
Wymiar czasu pracyWysokość współczynnika urlopowego
Pracownicy pełnoetatowi20,92
Pracownicy na 1/4 etatu5,23
Pracownicy na 1/3 etatu6,97
Pracownicy na 1/2 etatu10,46
Pracownicy na 3/4 etatu15,69

 

Jak liczyć wspólczynnik urlopowy

Sposób obliczania współczynnika urlopowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353). Zgodnie z rozporządzeniem, aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.

Przykład

Obliczanie współczynnika urlopowego na 2021 rok

W przypadku pracowników pełnoetatowych współczynnik urlopowy w 2021 roku wyniesie 21,08. Wynika to z następującego obliczenia:

[365 dni – (52 niedziele + 9 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = 365 - 113 : 12 = 21,00

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się w taki sam sposób, przy czym obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. I tak współczynnik urlopowy w 2020 roku dla pracownika zatrudnionego na:

  • 1/4 etatu wyniesie 5,25 (1/4 x 21,08),
  • 1/3 etatu wyniesie 7,00 (1/3 x 21,08),
  • 1/2 etatu wyniesie 10,50 (1/2 x 21,08),
  • 3/4 etatu wyniesie 15,75 (3/4 x 21,08).