Pobierz e-pity 2019

Współczynnik urlopowy 2018 / 2019

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop (współczynnik urlopowy)

Każdemu pracownikowi, który nie mógł wykorzystać swojego urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy przysługuje ekwiwalent pieniężny. Do jego obliczenia niezbędne jest ustalenie wysokości współczynnika urlopowego.

W celu ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego jaki przysługuje pracownikowi za 1 dzień urlopu wypoczynkowego należy posłużyć się tzw. współczynnikiem urlopowym. Współczynnik ten ustala się odrębnie w każdym roku kalendarzowym i stosuje wyłącznie do obliczania ekwiwalentu, do którego pracownik nabył prawo w tym roku.

Uwaga! To już pewne! 12 listopada dniem wolnym od pracyW związku z dodatkowym dniem wolnym należy ponownie przeliczyć wskaźnik na listopad 2018 i cały rok.

Współczynnik urlopowy w 2018 roku
- przed ogłoszeniem 12 listopada świętem narodowym
Wymiar czasu pracyWysokość współczynnika urlopowego
Pracownicy pełnoetatowi20,92
Pracownicy na 1/4 etatu5,23
Pracownicy na 1/3 etatu6,97
Pracownicy na 1/2 etatu10,46
Pracownicy na 3/4 etatu15,69

 

Współczynnik urlopowy w 2018 roku
- po uwzględnieniu dodatkowego dnia wolnego 12 listopada 2018 r.
Wymiar czasu pracyWysokość współczynnika urlopowego
Pracownicy pełnoetatowi20,83
Pracownicy na 1/4 etatu5,20
Pracownicy na 1/3 etatu6,94
Pracownicy na 1/2 etatu10,41
Pracownicy na 3/4 etatu15,62

Jak liczyć wspólczynnik urlopowy

Sposób obliczania współczynnika urlopowego określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 stycznia 1997 roku w sprawie szczególnych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. 2009 nr 174 poz. 1353). Zgodnie z rozporządzeniem, aby obliczyć współczynnik urlopowy na dany rok kalendarzowy należy od liczby dni w danym roku kalendarzowym odjąć łączną liczbę przypadających w tym roku niedziel i świąt oraz dodatkowych dni wolnych od pracy, a następnie wynik podzielić przez 12.

Przykład

Obliczanie współczynnika urlopowego na 2018 rok

W przypadku pracowników pełnoetatowych współczynnik urlopowy w 2018 roku wyniesie 20,83. Wynika to z następującego obliczenia:

[365 dni – (52 niedziele + 11 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = 365 - 115 : 12 = 20,83

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się w taki sam sposób, przy czym obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. I tak współczynnik urlopowy w 2018 roku dla pracownika zatrudnionego na:

  • 1/4 etatu wyniesie 5,20 (1/4 x 20,83),
  • 1/3 wyniesie 6,94 (1/3 x 20,83),
  • 1/2 wyniesie 10,41 (1/2 x 20,83),
  • 3/4 wyniesie 15,62 (3/4 x 20,83).

Uwaga! Główny Inspektorat Pracy w sprawie już wypłaconych ekwiwalentów

Brak jest podstaw prawnych, aby dokonywać ponownego przeliczenia już wcześniej wypłaconych ekwiwalentów za urlop przy zastosowaniu nowego współczynnika. W świetle przepisu art. 171 Kodeksu pracy, należy w takiej sytuacji stosować współczynnik obowiązujący w dniu, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu, tj. w dniu rozwiązania stosunku pracy - tak brzmi stanowisko Departamentu Prawnego Głównego Inspektoratu Pracy przedstawione w odpowiedzi na zapytanie portalu Infor.pl na pytanie, co w przypadku już wypłaconych ekwiwalentów, sprzed ogłoszenia 12 listopada 2018 roku dniem wolnym od pracy i Świętem Narodowym z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Współczynnik urlopowy w 2019 roku
Wymiar czasu pracyWysokość współczynnika urlopowego
Pracownicy pełnoetatowi20,92
Pracownicy na 1/4 etatu5,23
Pracownicy na 1/3 etatu6,97
Pracownicy na 1/2 etatu10,46
Pracownicy na 3/4 etatu15,69

Obliczanie współczynnika urlopowego na 2019 rok

W przypadku pracowników pełnoetatowych współczynnik urlopowy w 2019 roku wyniesie 20,92. Wynika to z następującego obliczenia:

[365 dni – (52 niedziele + 10 dni świątecznych + 52 soboty)] : 12 = 365 - 114 : 12 = 20,92

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oblicza się w taki sam sposób, przy czym obniża się go proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. I tak współczynnik urlopowy w 2018 i 2019 roku dla pracownika zatrudnionego na:

  • 1/4 etatu wyniesie 5,23 (1/4 x 20,92),
  • 1/3 wyniesie 6,97 (1/3 x 20,92),
  • 1/2 wyniesie 10,46 (1/2 x 20,92),
  • 3/4 wyniesie 15,69 (3/4 x 20,92).