Ulga na dzieci 2021. Jaka wysokość zwrotu z PIT?

Iwona Maczalska

W 2022 roku rodzice nadal mogą rozliczać ulgę na dziecko w swoim rozliczeniu PIT 2021. Ile zwrotu można uzyskać z tytułu odliczenia ulgi na dziecko w 2022 roku? Jak obliczyć wysokość ulgi?

» Ulga prorodzinna w PIT 2021

Ulga prorodzinna jest jedną z preferencji podatkowych najchętniej stosowanych przez podatników. W 2022 roku zasady jej rozliczania nie uległy zmianie. Ile zwrotu można zyskać rozliczając ulgę na dziecko?

Jaki zwrot z ulgi na dziecko w 2022 roku?

Źródło: shutterstock

Ulga na dziecko - limity dochodu

Rozliczając ulgę prorodzinną należy jednak pamiętać, że z ulgi tej może skorzystać podatnik, który:

1. Wychowywał jedno dziecko, oraz:

 • jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 tys. zł – w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (należy w tym przypadku zsumować dochody podatnika i małżonka),
 • jego dochody nie przekroczyły 112 tys. zł w roku podatkowym – w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • jego dochody nie przekroczyły 56 tys. zł w roku podatkowym - w przypadku podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim (w tym również przez część roku).

2. Wychowywał dwoje lub więcej dzieci - wówczas limit dochodów nie występuje.

Więcej na ten temat w artykule ,, Ulga na dziecko w PIT - limity dochodów obowiązujące w rozliczeniu za 2021 rok”.

 

Ulga na dziecko - jaki zwrot podatku w 2022 roku?

Wysokość ulgi na dziecko uzależniona jest w szczególności od liczby dzieci uprawnionych do ulgi. Ulga przysługuje w wysokości:

 1. na pierwsze dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 2. na drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1 112,04 zł),
 3. na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (rocznie 2 000,04 zł),
 4. na czwarte i każde kolejne dziecko – 225,00zł miesięcznie (rocznie 2 700,00 zł).

Jak obliczyć zwrot z ulgi na dziecko?

Zasady obliczania wysokości zwrotu ulgi na dziecko tłumaczy Ministerstwo Finansów. Jak można przeczytać na stronie podatki.gov.pl:

,, Przypuśćmy, że masz troje dzieci. Wtedy ulga wyniesie:

 • 1 112,04 zł na pierwsze dziecko,
 • 1 112,04 zł na drugie dziecko,
 • 2 000,04 zł na trzecie dziecko,

czyli łącznie przysługuje ulga w wysokości 4 224,12 zł rocznie. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim.

Kwotę tę zatem możesz odliczyć od podatku w dowolnej proporcji przez was ustalonej.

W przypadku braku porozumienia między wami:

 • jeżeli zgodnie z rozstrzygnięciem sądu wspólnie wykonujecie władzę rodzicielską nad małoletnim dzieckiem po rozwodzie lub w trakcie separacji (piecza naprzemienna), lub
 • gdy miejsce zamieszkania dziecka jest takie samo jak wasze miejsce zamieszkania - kwotę tę odliczacie w częściach równych,
 • w pozostałych przypadkach odliczenie w wysokości 100% stosuje ta osoba, u której dziecko ma miejsce zamieszkania w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Jeżeli dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane w tym samym roku podatkowym do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego i następuje to w trakcie miesiąca, każdemu z podatników opiekujących się dzieckiem przysługuje w tym miesiącu odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznej kwoty odliczenia za każdy dzień sprawowania nad nim pieczy”.

Jak informuje MF ,, Do liczby dzieci uprawnionych wliczane są tylko te dzieci, na które przysługuje ulga.

Przykładowe roczne kwoty odliczeń:

 • jedno dziecko: 1.112,04 zł,
 • dwoje dzieci: 2.224,08 zł (2 x 1.112,04),
 • troje dzieci: 4.224,12 zł (2.224,08 + 2.000,04),
 • czworo dzieci: 6.924,12 zł (2.224,08 + 2.000,04 + 2.700,00).

Jak rozliczyć ulgę na dziecko?

Deklaracją właściwą do rozliczenia ulgi na dziecko jest PIT-37 lub PIT-36 wraz z załącznikiem PIT/O. To właśnie w załączniku PIT/O podatnik wskazuje numery PESEL swoich dzieci uprawnionych do ulgi.

Ulgę na dziecko najprościej jednak rozliczyć w drodze online. Umożliwia to zarówno rządowa usługa Twój e-PIT, jak i komercyjne programy dostępne na rynku. Zespół PIT.pl rekomenduje program e-pity, który krok po kroku poprowadzi Cię przez proces rozliczania ulgi prorodzinnej w Twojej deklaracji PIT.

 

/ na podstawie podatki.gov.pl

 

Ulga na dzieciPIT-36PIT-37Rozliczenie roczne