Rozliczenie PIT 2020 - do kiedy?

Katarzyna Sudaj 28.04.2020 10:16 (aktualizacja: )

Kiedy mija termin na rozliczenie podatku dochodowego w PIT za 2019 rok? 30 kwietnia czy 31 maja? A może 1 czerwca? Czy koronawirus zmienił termin na złożenie deklaracji PIT? Wielu podatników zastanawia się, ile zostało im czasu i czy mogą rozliczyć się w maju bez negatywnych konsekwencji.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity 2019.

Nie musisz znać się na PIT-ach. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku.

Czy mamy miesiąc więcej czasu na rozliczenie się z podatków ze skarbówką?

Choć przekaz ministerstwa finansów i Krajowej Administracji Skarbowej był taki, że nie trzeba się spieszyć, bo podatnicy – zwłaszcza przedsiębiorcy – dostali dodatkowy miesiąc na wypełnienie obowiązku rozliczenia podatku dochodowego za 2019 rok, to de facto nie zmienił się termin na złożenie zeznania rocznego PIT. Niezmiennie jest to 30 kwietnia 2020 roku. 

Termin składania deklaracji PIT nie został zmieniony w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych

W ujednoliconym tekście ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. 1991 nr 80 poz. 350) - wersja z 20 maja 2020 roku - treść art. 45. 1 stanowi: "Podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie od dnia 15 lutego do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zeznania złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym." Podkreślmy to jeszcze raz - ustawowy termin rozliczeń deklaracji PIT nie został zmieniony.

Dłuższy okres rozliczeń PIT do końca maja, a nawet do 1 czerwca

Dlaczego mówi się o wydłużonym okresie rozliczeń PIT do końca maja, a nawet do 1 czerwca? Bo wybuch pandemii koronawirusa i spowodowane tym obostrzenia oraz skutki gospodarcze skłoniły rząd do decyzji, by pozwolić podatnikom rozliczać się jeszcze w maju, bez ponoszenia negatywnych konsekwencji w postaci kontroli podatkowych czy płacenia grzywny za opóźnienia.  Art. 15zzj tzw. tarczy 1.0 (Ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2020 poz. 568) mówi: 
Złożenie organowi podatkowemu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 r. oraz wpłacenie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych po upływie terminu na jego złożenie, nie później jednak niż w terminie do dnia 31 maja 2020 r. jest równoznaczne ze złożeniem przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych zawiadomienia, o którym mowa w art. 16 § 4 ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2020 r. poz. 19). W takim przypadku organ nie wszczyna postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umarza.

Stąd potocznie rozumiany wydłużony okres rozliczeń rocznych PIT za 2019 rok.

Więcej czasu w zasadzie tylko dla przedsiębiorców

Więcej czasu dostali tylko podatnicy rozliczający się na drukach PIT-36, PIT-36L i PIT-39 (sprzedaż, zbycie nieruchomości). Są to przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej albo na zasadach podatku linowego. A także osoby uzyskujący przychody, od których muszą samodzielnie obliczyć i odprowadzić zaliczki na podatek dochodowy. 

» Deklaracje PIT-37 w Twój e-PIT ulegną automatycznej akceptacji 30 kwietnia o północy

Majowi podatnicy bez kar za PIT po terminie

Zrezygnowano tylko z karania za złożenie deklaracji PIT po terminie, pod warunkiem, że podatnik zdąży do końca maja.  Ewentualnie zostaną umorzone wszczęte w maju postępowania podatkowe.

Przed weekendem opublikowano także w Dzienniku Ustaw rozporządzenie, które ma niwelować konieczność zapłaty odsetek od podatku PIT uregulowanego dopiero po ustawowym terminie 30 kwietnia. Podatek wynikający z deklaracji rocznej PIT za 2019 rok można więc zapłacić w terminie majowym i najpóźniej w poniedziałek 1 czerwca, bez konieczności zapłaty odsetek za zwłokę. 31 maja przypada w niedzielę, więc termin przesuwa się na najbliższy dzień roboczy, czyli poniedziałek 1 czerwca 2020 roku.

 

Rozliczenie roczneKoronawirus w PolscePIT-36PIT-37Odliczenia w PITTwój e-PIT