Zatrudnienie

Choroba wypadek pracownikówDiety - Delegacje pracownikówDokształcanie - Pracownicy i ZUSFundusz Socjalny (ZFŚS) - Pracownicy i ZUSInne formy zatrudnieniaMacierzyństwo - Pracownicy i ZUSRolnicy i KRUS - praktyczny poradnikSzczepienia ochronneUmowa o pracęUrlopWynagrodzenia - lista płacWypadek przy pracyNiania krok po kroku

Bezpieczeństwo i higiena pracy w okresie letnim

Na pracodawcy ciąży szereg obowiązków z zakresu bhp, przy czym część z nich aktualizuje się w pewnych okresach roku kalendarzowego. Do takich sezonowych obowiązków w okresie letnim należy m.in. zapewnienie pracownikom napojów dostosowanych do temperatury otoczenia. Pracodawca może też (lub musi) podjąć inne działania ...

Bezpieczeństwo i higiena pracy w okresie letnim

Organizacja pracy na urlopie rodzicielskim

Pracownik korzystający z urlopu rodzicielskiego może go łączyć z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego urlopu. Jakie są formalne warunki pracy na urlopie? W czasie świadczenia tej pracy są stosowane ogólne przepisy dotyczące ustalania rozkładów czasu pracy czy udzielania urlopów wypoczynkowych ...

Organizacja pracy na urlopie rodzicielskim

Kiedy określone wypłaty są zwolnione ze składek ZUS?

Składki ZUS nalicza się pracownikom od przychodu w rozumieniu przepisów o pdof osiąganego ze stosunku pracy. Nie każdy jednak przychód podlega oskładkowaniu. Niektóre bowiem przychody pracownicze mogą korzystać ze zwolnienia z obciążeń składkowych na podstawie rozporządzenia w sprawie ...

Kiedy określone wypłaty są zwolnione ze składek ZUS?

Dofinansowanie urlopowego wypoczynku pracowników

Wielu pracodawców prowadzi działalność socjalną finansowaną bądź z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, bądź ze środków obrotowych. W pierwszym przypadku udzielanie pomocy socjalnej jest bardziej sformalizowane i związane z koniecznością stosowania tzw. kryterium socjalnego. W drugim przypadku analiza ...

Dofinansowanie urlopowego wypoczynku pracowników

Konsekwencje dla pracodawcy i pracownika wydania nieprawidłowego świadectwa pracy

Świadectwo pracy jest jednym z podstawowych dokumentów związanych z zatrudnieniem w ramach stosunku pracy. Były pracownik przedstawia je na ogół swojemu następnemu pracodawcy lub odpowiedniemu urzędowi. Z tych względów niewydanie świadectwa pracy, wydanie go po terminie lub z błędami może skutkować odpowiedzialnością odszkodowawczą pracodawcy ...

Konsekwencje dla pracodawcy i pracownika wydania nieprawidłowego świadectwa pracy

Płatne i niepłatne przerwy w pracy przysługujące pracownikom

Pracownikom świadczącym pracę w ramach stosunku pracy przysługują określone przerwy w wykonywaniu pracy. Część z nich ma charakter płatny, a część niepłatny. Przerwy te wynikają zarówno z przepisów kodeksowych, jak i z innych przepisów z zakresu prawa pracy ...

Płatne i niepłatne przerwy w pracy przysługujące pracownikom

Urlop szkoleniowy - kto i kiedy można z niego skorzystać?

Na podstawie Kodeksu pracy pracownik, który podnosi kwalifikacje zawodowe z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, ma możliwość skorzystania z urlopu szkoleniowego. Jego wymiar wynosi od 6 do 21 dni roboczych, w zależności od rodzaju nauki ...

Urlop szkoleniowy - kto i kiedy można z niego skorzystać?

Jak naliczać składkę zdrowotną osobom pełniącym funkcję na podstawie powołania?

Do końca 2021 r. osoby pełniące funkcję na podstawie powołania nie podlegały z tego tytułu żadnym ubezpieczeniom w ZUS. Tym samym na podmiocie, w którym dana osoba działała w taki sposób, nie ciążyły żadne obowiązki płatnika składek. Brak też było podstaw prawnych do oskładkowania wynagrodzenia wypłacanego takiej osobie z tytułu pełnionej funkcji. Jednak od stycznia 2022 r. ...

Jak naliczać składkę zdrowotną osobom pełniącym funkcję na podstawie powołania?

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń

Wynagrodzenie za pracę wykonywaną w ramach stosunku pracy objęte jest szczególną ochroną. Zakres tej ochrony wyznacza Kodeks pracy, ustalając zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę. Nie mogą one przekroczyć górnej granicy ustalonej odpowiednio do rodzaju egzekwowanego świadczenia oraz ...

Zasady dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń