Kiedy pracodawca może odrzucić wniosek o pracę zdalną?

Gazeta Podatkowa

Od 7 kwietnia 2023 r. praca zdalna została unormowana na mocy przepisów Kodeksu pracy. W regulacjach dotyczących tej pracy wyodrębniono grupy pracowników, którzy mogą złożyć wiążący wniosek o pracę zdalną. Pracodawca generalnie powinien ten wniosek uwzględnić, przepisy nie wprowadzają jednak w tym zakresie bezwzględnego obowiązku.

Wniosek względnie wiążący

Kodeksowe przepisy o pracy zdalnej, które zaczęły obowiązywać od 7 kwietnia 2023 r., dały pracodawcy możliwość wdrożenia w swoim zakładzie pracy zdalnej. Nie jest to jednak obowiązkiem pracodawcy. Ma on prawo nie wprowadzać pracy zdalnej w swoim zakładzie, co nie przeszkadza w złożeniu wniosku o taką pracę przez zainteresowanego pracownika.

Generalnie wniosek pracownika o zastosowanie pracy zdalnej nie jest wiążący dla pracodawcy. Wyjątek dotyczy jednak pracowników wymienionych w art. 6719 § 6 K.p. i pracowników, o których mowa w art. 1881 K.p. (patrz ramka). Wniosek od tych pracowników powinien być uwzględniony przez pracodawcę, jednak nie jest to bezwzględną zasadą.

Pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku złożonego przez pracownika wskazanego w art. 6719 § 6 K.p., jeżeli wykonywanie przez niego pracy zdalnej nie jest możliwe ze względu na organizację lub rodzaj wykonywanej przez niego pracy. O przyczynach odmowy pracodawca jest zobowiązany powiadomić pracownika (w postaci papierowej lub elektronicznej) w ciągu 7 dni od złożenia wniosku.

Podobny tryb rozpatrywania wniosku o pracę zdalną obowiązuje w przypadku, gdy wniosek złożył pracownik wspomniany w art. 1881 K.p. W takiej sytuacji pracodawca również ma obowiązek poinformowania pracownika o uwzględnieniu wniosku lub o przyczynie jego odrzucenia (albo o innym możliwym terminie zastosowania elastycznej organizacji pracy, w tym pracy zdalnej) w terminie 7 dni od jego złożenia.

Jak widać z przytoczonych regulacji, wniosek o wykonywanie pracy zdalnej w żadnym przypadku nie jest dla pracodawcy bezwzględnie wiążący, nawet jeżeli pochodzi od "uprzywilejowanych" pracowników. Ponadto trzeba podkreślić, że pracodawca nie ma obowiązku wskazywania przyczyny odmowy uwzględnienia wniosku - bez względu na to, od jakiego pracownika pochodzi - jeżeli wniosek ten dotyczy okazjonalnej pracy zdalnej.

Kontrola rozpatrzenia wniosku

W związku z kodeksowym uregulowaniem pracy zdalnej i przyznaniem niektórym pracownikom prawa do złożenia wniosku o tę pracę na specjalnych zasadach, rozszerzył się katalog wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Od 26 kwietnia br. jest nim naruszenie przez pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu przepisów m.in. o:

  • elastycznej organizacji pracy, o której mowa w art. 1881 K.p. (do której zalicza się praca zdalna),
  • uwzględnianiu wniosków, o których mowa w art. 6719 § 6 i § 7 K.p. (tj. wniosku pracowników wskazanych w tych przepisach o wdrożenie pracy zdalnej i sposobu rozpatrzenia wniosku przez pracodawcę).

Co do tych wykroczeń, to ze stanowiska Głównego Inspektoratu Pracy z dnia 25 kwietnia 2023 r. udostępnionego naszemu Wydawnictwu wynika, że przedmiotem ewentualnej kontroli ze strony PIP będzie dopełnienie przez pracodawcę formalnych wymogów związanych z uwzględnieniem lub odmową uwzględnienia wniosku o pracę zdalną. Inspektorzy PIP skontrolują np. dotrzymanie przez pracodawcę terminu na poinformowanie pracownika o odmowie uwzględnienia wniosku czy wskazanie przyczyny odmowy.

Jak wskazał GIP w przywołanym stanowisku: "(...) W przypadku wiążących wniosków o pracę zdalną składanych przez pracowników, o których mowa w art. 6719 § 6 i 7 K.p. inspektor pracy skontroluje, czy pracodawca poinformował pracownika o przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku oraz czy dokonał tego w ustawowym terminie. Inspektor pracy nie jest uprawniony do oceny zasadności odmowy przez pracodawcę uwzględnienia wniosku uprawnionego pracownika, ponieważ przyczyny odmowy są związane z organizacją pracy lub rodzajem pracy, a te kwestie mieszczą się wyłącznie w zakresie uprawnień organizacyjnych pracodawcy. (...)".

Przedmiotem zainteresowania inspektorów pracy nie będzie więc raczej merytoryczna zasadność odmowy przez pracodawcę uwzględnienia wniosku pracownika o pracę zdalną, a dochowanie przez pracodawcę wymaganej procedury rozpatrywania wniosku.

Pracownicy uprawnieni do złożenia wiążącego wniosku o wykonywanie pracy zdalnej

1.Pracownicy, o których mowa w art. 6719 § 6 K.p., tj.:
 a)pracownice w ciąży,
 b)pracownicy wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 4. roku życia,
 c)pracownicy sprawujący opiekę nad innym (niż dziecko do ukończenia 4. roku życia) członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 d)pracownicy - rodzice dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
 e)pracownicy-rodzice:
  -dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
  -dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy - Prawo oświatowe.
2.Pracownicy, o których mowa w art. 1881 K.p., tj. pracownicy wychowujący dziecko do 8. roku życia, który złożyli wniosek o wykonywanie pracy zdalnej w ramach elastycznej organizacji pracy.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)

autor: Agata Barczewska
Gazeta Podatkowa nr 57 (2036) z dnia 2023-07-17

Elektronizacja dokumentacji pracowniczej. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Praca zdalnaFormy zatrudnieniaKodeks pracy