Formy zatrudnienia

Co ze stażystami z wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy?

Starosta lub marszałek mogą zmienić tryb pracy urzędów pracy, również ograniczając czy zawieszając ich funkcjonowanie. Jednocześnie stażyści pozostający w gotowości świadczenia stażu, zachowują w tym czasie prawo do stypendium. Stażyści, którzy nie będą mogli odbywać stażu ze względu na opiekę nad zdrowym dzieckiem z powodu zamknięcia placówek oświatowych ...

Co ze stażystami z wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy?

Sposoby opodatkowania należności ze zlecenia

Wśród umów cywilnoprawnych największą popularnością w kwestii zatrudnienia cieszą się umowy zlecenia. Sposób opodatkowania przychodów z takich umów uzależniony jest od relacji prawnej zleceniodawcy ze zleceniobiorcą oraz wysokości wynagrodzenia ...

Sposoby opodatkowania należności ze zlecenia