Rozliczenie ulgi abolicyjnej w PIT za 2020 r.

Ewelina Czechowicz

Polacy pracujący w 2020 r. m.in. w Wielkiej Brytanii czy Holandii w rozliczeniu za 2020 r. skorzystają po raz ostatni z pełnej kwoty ulgi abolicyjnej. Od tego roku ulga została ograniczona, do kwoty 1360 zł. Jak rozliczyć PIT za 2020 r. z ulgą abolicyjną?

Kogo dotyczy ulga abolicyjna?

Zgodnie z przepisami art. 3 ust. 1-1a ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.), osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się zaś osobę fizyczną, która:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Ulga abolicyjna dotyczy rezydentów podatkowych w Polsce, czyli osób które posiadają w Polsce tzw. ośrodek interesów osobistych (np. najbliższą rodzinę) lub gospodarczych (np. działalność gospodarczą), lub przebywają w Polsce dłużej niż 183 dni w trakcie roku kalendarzowego i jednocześnie część lub całość dochodu osiągają i opodatkowują za granicą.

Ulga abolicyjna w PIT za 2020 r.

Źródło:shutterstock

Jakich źródeł dotyczy ulga?

Ulgę abolicyjną zastosuje się do przychodów z:

  • umowy o pracę, pracę nakładczą,
  • spółdzielczego stosunku pracy,
  • stosunku służbowego,
  • z działalności wykonywanej osobiście,
  • z działalności gospodarczej,
  • z praw majątkowych w zakresie praw autorskich i praw pokrewnych,
  • z wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, oświatowej i publicystycznej, z wyjątkiem dochodów (przychodów) uzyskanych z tytułu korzystania z tych praw lub rozporządzania nimi.

Jak rozliczyć ulgę abolicyjną?

W sytuacji kiedy np. podatnik cały rok 2020 przepracował w Holandii, w Polsce nie uzyskał przychodu to powinien rozliczyć się w Polsce z tych przychodów na formularzach PIT-36, PIT/ZG i PIT/O. Korzystając z ulgi abolicyjnej określonej w art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie powstanie obowiązek dopłaty podatku w Polsce. Podatnicy, którzy uzyskują przychody z zagranicy, i  chcą skorzystać z ulgi abolicyjnej wypełniają załącznik PIT-ZG. Dodatkowo ulgę należy ująć na podstawowej deklaracji podatkowej (PIT-36, PIT-28, PIT-36L) oraz w załączniku PIT/O (jako inne ulgi, nieprzewidziane w pozostałych pozycjach załącznika).

Dotąd celem ulgi abolicyjnej było wyrównanie różnic między dwiema metodami opodatkowania dochodów uzyskiwanych za granicą, aby osoby osiągające dochód za granicą, gdy zastosowanie ma metoda odliczenia proporcjonalnego, nie musiały dopłacać podatku w Polsce.

Od 2021 r. ulga abolicyjnna została ograniczona

W zeznaniach składanych do końca kwietnia podatnicy po raz ostatni skorzystają z ulgi abolicyjnej na obowiązujących dotąd zasadach. Ulga bowiem, od 1 stycznia 2021 została ograniczona kwoty 1360 złotych rocznie. W związku z tym w wielu przypadkach polscy podatnicy będą musieli w przyszłym roku dopłacić podatek do polskiego urzędu skarbowego od dochodu uzyskanego i opodatkowanego za granicą, który uzyskają w 2021 r. O tym kto zapłaci więcej pisaliśmy w artykule: Ulga abolicyjna, kto zapłaci więcej.

Rozliczenie roczneTwój e-PITPIT-36Podatki 2021